La Pujada a Arinsal ya tiene abierto el período de inscripción · Velocidad, Históricos y Legend juntos en la gran fiesta del automovilismo andorrano
· Puntuable para el Campeonato de Francia de 2ª división y para el Trofeo de los Pirineos

Principado de Andorra, 10 de abril de 2019.- ACA Esport, la nueva sección deportiva del Automòbil Club d’Andorra, ha abierto el periodo de inscripciones para participar en la Pujada a Arinsal, tercera prueba puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña de 2ª división (para vehículos Sport y de Producción). La carrera, que esta temporada se correrá los días 22 y 23 de junio, tendrá lugar por segundo año consecutivo en la carretera CS-520 que va hasta la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), con el punto de llegada a 1.907 metros de altitud. La recepción de inscripciones se cerrará el jueves, 13 de junio.

Las carreras de velocidad en montaña son una especialidad automovilística con mucha tradición en el país y esta nueva etapa que el ACA puso en marcha en 2015 ya llega a las cinco pruebas organizadas, tres en Ordino-Arcalís y con la de este año dos más en Arinsal. Este año, la Pujada a Arinsal seguirá con el formato de carrera que inició hace un año. El recorrido será de 4 km entre los hitos 0,300 y 4,300, con un desnivel de 372 metros y una pendiente media del 8,9%. El parque de salida de la prueba estará ubicado en pleno centro de Arinsal, lo cual ofrece a los participantes una comodidad notable y a los espectadores una gran proximidad con los pilotos y los coches participantes. La oficina permanente de la organización estará ubicada en el Hotel Patagònia, de Arinsal.

El sábado 22 se harán los correspondientes entrenamientos libres y oficiales y la primera subida de carrera, mientras que el domingo 23 de junio se hará una subida de entrenamientos libres (warm-up) y dos subidas de carrera. La prueba, que será la tercera de las cinco puntuables para el Campeonato de Francia de Montaña de 2ª división, también lo será para el Trofeo de los Pirineos (Trophée des Pyrénées), a la vez tercera de cinco carreras puntuables para éste. En la Pujada a Arinsal se ha previsto un apartado reservado a los coches Legend, vehículos históricos de competición normalmente muy interesantes para el público, que entre todos harán hasta 7 subidas de exhibición, sin cronometraje ni clasificación.

Por tercer año, el piloto que consiga el mejor crono absoluto en la subida ganará el Trofeo Joan Vinyes. Hasta el momento, los pilotos franceses David Guillaumard (Dallara F308-Mercedes) el 2016 y Dimitri Pereira (Norma M20F) el 2017 han conseguido este preciado trofeo. Los ganadores absolutos de la Pujada a Arinsal de 2018 fueron Jérémy Debels (Osella PA21S) en la categoría Sport y Ronald Garces (Porsche 997 Cup) en la de Producción.

Un auténtico estadio de montaña
La Pujada a Arinsal es seguramente la única prueba de montaña del mundo donde los espectadores pueden disfrutar de la salida y de la llegada a la vez. Arinsal ofrece a participantes y público la conexión con telesilla (Joan Serra) entre el inicio y el final del trazado, un auténtico lujo para disfrutar de la subida con toda comodidad.

Para mayor información y para inscripciones: www.pujadaandorra.com

Programa-Horario previsto

Sábado, 22 de junio
09h      Cierre de la carretera CS-520
10h      Entrenamientos libres
11.30h Andorra Legend Festival 1
12.05h Entrenamientos oficiales 1
13.40h Andorra Legend Festival 2
14.15h Entrenamientos oficiales 2
15.40h Andorra Legend Festival 3
16.15h Subida de carrera 1
17.25h Andorra Legend Festival 4

Domingo, 23 de junio
08h      Cierre de la carretera CS-520
09h      Warm-Up
9.40h   Andorra Legend Festival 5
10.30h Subida de carrera 2
12h      Andorra Legend Festival 6
12.35h Subida de carrera 3
13.45h Andorra Legend Festival 7
14.30h Entrega de premios (sala Sociocultural del Quart, Arinsal)

Calendario del Campeonato de Francia (2ª División) 2019
18-19 mayo: Mont Ventoux
08-09 junio: Quillan-Col du Portel
22-23 junio: Arinsal-Andorra
06-07 julio: La Broque
03-04 agosto: Super Lioran-Cantal

Calendario Trophée des Pyrénées
18-19 mayo: Orgues-Ille-sur-Têt
08-09 junio: Quillan-Col du Portel
22-23 junio: Arinsal-Andorra
29-30 junio: Calmont
03-04 agosto: Font Romeu

--

La Pujada a Arinsal ja té obert el període d’inscripció

· Velocitat, Històrics i Legend junts en la gran festa de l’automobilisme andorrà
· Puntuable per al Campionat de França de 2a divisió i per al Trofeu dels Pirineus

Principat d’Andorra, 10 d’abril de 2019. ACA Esport, la nova secció esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha obert el període d’inscripcions per participar a la Pujada a Arinsal, tercera prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya de 2a divisió (per a vehicles Sport i de Producció). La cursa, que aquesta temporada es correrà els dies 22 i 23 de juny, tindrà lloc per segon any consecutiu a la carretera CS-520 que va a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), amb el punt d’arribada a 1.907 metres d’altitud. La recepció d’inscripcions es tancarà el dijous, 13 de juny.

Les curses de velocitat en muntanya són una especialitat automobilística amb molta tradició al país i aquesta nova etapa que l’ACA va engegar el 2015 ja arriba a les cinc proves organitzades, tres a Ordino-Arcalís i amb la d’aquest any dues més a Arinsal. Enguany, la Pujada a Arinsal seguirà amb el format de cursa que va iniciar fa un any. El recorregut serà de 4 km entre les fites 0,300 i 4,300, amb un desnivell de 372 metres i una pendent mitjana del 8,9%. El parc de sortida de la prova estarà ubicat en ple centre d’Arinsal, la qual cosa ofereix als participants una comoditat notable i als espectadors una gran proximitat amb els pilots i els cotxes participants. L’oficina permanent de l’organització estarà ubicada a l’Hotel Patagònia, d’Arinsal.

El dissabte dia 22 es faran els corresponents entrenaments lliures i oficials i la primera pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 23 de juny es farà una pujada d’entrenaments lliures (warm-up) i dues pujades de cursa. La prova, que serà la tercera de les cinc puntuables per al Campionat de França de Muntanya de 2a divisió, també ho serà per al Trofeu dels Pirineus (Trophée des Pyrénées), alhora tercera de cinc curses puntuables per aquest. A la Pujada a Arinsal s’ha previst un apartat reservat als cotxes Legend, vehicles històrics de competició normalment molt interessants per al públic, que entre tots faran fins a 7 pujades d’exhibició, sense cronometratge ni classificació.

Per tercer any, el pilot que aconsegueixi el millor crono absolut en la pujada guanyarà el Trofeu Joan Vinyes. Fins al moment, els pilots francesos David Guillaumard (Dallara F308-Mercedes) el 2016 i Dimitri Pereira (Norma M20F) el 2017 han aconseguit aquest preuat trofeu. Els guanyadors absoluts de la Pujada a Arinsal de 2018 van ser Jérémy Debels (Osella PA21S) en la categoria Sport i Ronald Garces (Porsche 997 Cup) en la de Producció.

Un autèntic estadi de muntanya
La Pujada a Arinsal és segurament l’única prova de muntanya del món on els espectadors poden gaudir de la sortida i de l’arribada alhora. Arinsal ofereix a participants i públic la connexió amb telecadira (Joan Serra) entre l’inici i el final del traçat, un autèntic luxe per gaudir de la pujada amb tota comoditat.

Per a més informació i per a inscripcions: www.pujadaandorra.com

Programa-Horari previst

Dissabte, 22 de juny
09h      Tancament de la carretera CS-520
10h      Entrenaments lliures
11.30h Andorra Legend Festival 1
12.05h Entrenaments oficials 1
13.40h Andorra Legend Festival 2
14.15h Entrenaments oficials 2
15.40h Andorra Legend Festival 3
16.15h Pujada de cursa 1
17.25h Andorra Legend Festival 4

Diumenge, 23 de juny
08h      Tancament de la carretera CS-520
09h      Warm-Up
9.40h   Andorra Legend Festival 5
10.30h Pujada de cursa 2
12h      Andorra Legend Festival 6
12.35h Pujada de cursa 3
13.45h Andorra Legend Festival 7
14.30h Lliurament de premis (sala Sociocultural del Quart, Arinsal)

Calendari del Campionat de França (2a Divisió) 2019
18-19 maig: Mont Ventoux
08-09 juny: Quillan-Col du Portel
22-23 juny: Arinsal-Andorra
06-07 juliol: La Broque
03-04 agost: Super Lioran-Cantal

Calendari Trophée des Pyrénées
18-19 maig: Orgues-Ille-sur-Têt
08-09 juny: Quillan-Col du Portel
22-23 juny: Arinsal-Andorra
29-30 juny: Calmont
03-04 agost: Font Romeu

--

Les engagements sont ouverts pour la Course de Côte Arinsal

· Vitesse, Historiques et Legend réunies dans la grande fête de l’automobilisme andorran
· Compte pour le Championnat de France de 2e division et pour le Trophée des Pyrénées

Principauté d’Andorre, le 10 avril 2019.- ACA Esport, la nouvelle section sportive de l’Automòbil Club d’Andorra, a ouvert la période d’inscriptions pour participer à la Course de Côte Arinsal, troisième épreuve comptant pour le Championnat de France de Montagne de 2e division (pour véhicules Sport et de Production). La course qui, cette saison, se disputera les 22 et 23 juin, aura lieu pour la deuxième année consécutive sur la route CS-520 qui va jusqu’à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), avec le point d’arrivée à 1 907 mètres d’altitude. La date de clôture des engagements est fixée au jeudi 13 juin.

Les courses de vitesse en montagne sont une spécialité automobile très traditionnelle dans le pays, et cette nouvelle étape que l’ACA a initiée en 2015 est la cinquième des épreuves organisées : trois l’ont été à Ordino-Arcalís et deux à Arinsal, celle de cette année incluse. Pour cette édition, la Pujada Arinsal continuera dans le format de course initié il y a un an. Le parcours sera de 4 km entre les bornes 0,300 et 4,300, avec un dénivelé de 372 mètres et une pente moyenne de 8,9%. Le parc de départ de l’épreuve sera situé en plein centre d’Arinsal, ce qui offre une commodité importante aux participants et une grande proximité des spectateurs avec les pilotes et les voitures participantes. Le bureau permanent de l’organisation sera situé à l’Hôtel Patagonia, d’Arinsal.

Le samedi 22 auront lieu les entraînements libres et officiels correspondants ainsi que la première montée de course, et le dimanche 23 juin une montée d’entraînements libres (warm-up) et deux autres de course se feront. L’épreuve, qui sera la troisième des cinq épreuves qui comptabilisent pour le Championnat de France de Montagne de 2e division, comptera également pour le Trophée des Pyrénées, elle-même troisième épreuve de cinq courses comptant pour ce dernier. Dans la Course de Côte Arinsal une section est réservée aux voitures Legend, véhicules historiques de compétition généralement très prisés du public, qui feront, entre autres, 7 montées d’exhibition, sans chronométrage ni classement.

Pour la troisième année, le pilote qui marquera le meilleur chrono absolu dans la montée gagnera le Trophée Joan Vinyes. Jusqu’à présent, les pilotes français David Guillaumard (Dallara F308-Mercedes) en 2016 et Dimitri Pereira (Norma M20F) en 2017 ont remporté ce trophée. Les vainqueurs absolus de la Course de Côte Arinsal de 2018 étaient Jérémy Debels (Osella PA21S) dans la catégorie Sport et Ronald Garces (Porsche 997 Cup) dans celle de Production.

Un authentique stade de montagne
La Course de Côte Arinsal est certainement la seule épreuve de montagne au monde où les spectateurs peuvent jouir du départ et de l’arrivée en même temps. Arinsal offre aux participants et au public la connexion avec télésiège (Joan Serra) entre le début et la fin du tracé, un véritable luxe pour jouir en toute commodité de la montée.

Pour plus d’info et inscriptions : www.pujadaandorra.com

Programme-Horaire prévu

Samedi, 22 juin
9 h        Fermeture de la route CS-520
10 h      Entraînements libres
11 h 30 Andorra Legend Festival 1
12 h 05 Entraînements officiels 1
13 h 40 Andorra Legend Festival 2
14 h 15 Entraînements officiels 2
15 h 40 Andorra Legend Festival 3
16 h 15 Montée de course 1
17 h 25 Andorra Legend Festival 4

Dimanche, 23 juin
8 h        Fermeture de la route CS-520
9 h        Warm-Up
9 h 40   Andorra Legend Festival 5
10 h 30 Montée de course 2
12 h      Andorra Legend Festival 6
12 h 35 Montée de course 3
13 h 45 Andorra Legend Festival 7
14 h 30 Remise de prix (salle Socioculturelle de Quart, Arinsal)

Calendrier du Championnat de France (2e Division) 2019
18-19 mai: Mont Ventoux
08-09 juin: Quillan-Col du Portel
22-23 juin: Arinsal-Andorra
06-07 juillet: La Broque
03-04 août: Super Lioran-Cantal

Calendrier Trophée des Pyrénées
18-19 mai: Orgues-Ille-sur-Têt
08-09 juin: Quillan-Col du Portel
22-23 juin: Arinsal-Andorra
29-30 juin: Calmont
03-04 août: Font-Romeu

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es