13 y 14 de junio de 2020: Pujada Arinsal · Será la 3ª prueba del Campeonato de Francia de Montaña de 2ª División
· 6 carreras conformarán el Trofeu dels Pirineus de 2020            

La Pujada Arinsal, prueba que organiza ACA Esport, sección deportiva del Automòbil Club d’Andorra, ya tiene fecha de cara el próximo 2020: 13 y 14 de junio, como siempre en la carretera CS-520 que lleva a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) con el mismo recorrido selectivo de 4 km de la pasada edición, con una pendiente media del 8,9% y llegada a 1.907 metros.

La que será tercera Pujada Arinsal también será en 2020 la tercera de las 7 carreras puntuables para el Campeonato de Francia de Montaña de 2ª división (para vehículos Sport y de Producción) y dado que el campeonato prácticamente estará empezando cuando se haga la carrera de Arinsal, se prevé una buena y numerosa participación. Tras el éxito que tuvo en la edición de 2019, se reservarán 20 plazas para vehículos “Legend” (competitivos vehículos de rally, circuito y montaña de otras épocas), los pilotos de los cuales ofrecen siempre todo un recital de malabarismos, un auténtico espectáculo en el que el cronómetro que obtengan no tiene ninguna importancia.

La máxima comodidad para los participantes y espectadores es siempre uno de los principales objetivos que se propone ACA Esport. Como en la anterior edición, los primeros tendrán en pleno centro urbano de Arinsal el paddock durante todo el fin de semana, y por lo tanto establecimientos y servicios de todo tipo a su alcance, además de poder mantener un contacto directo y permanente con los aficionados que sigan la prueba.

Para estos espectadores funcionará de manera exclusiva y durante los dos días de carrera el telesilla que conecta la salida y la llegada, un sistema de transporte y de visión de la carrera muy práctico y original, que aporta este plus diferenciador que destaca en todas las organizaciones del Automòbil Club d’Andorra. Todo esto hace que la de Arinsal sea la única cita de montaña que conecta estos dos puntos, lo que la convierte en un auténtico estadio automovilístico.

El campeonato francés de segunda división se iniciará el 9-10 de mayo (Course de Côte des Teurses de Thereval/Agneaux) y acabará el 3-4 de octubre (Course de Côte de Lodève). Este es el calendario previsto:

8 a 10 de mayo - C.C Teurses de Thèreval/Agneaux
29 a 31 de mayo - C.C de Quillan-Col du Portel
13 y 14 de junio - Pujada Arinsal (Andorra)
11 y 12 de julio - C.C de la Broque
31 julio a 2 de agosto - C.C du Super Lioran-Cantal
11 a 13 de septiembre - C.C de Limonest-Mont Verdun
3 y 4 de octubre - C.C de Lodève

6 carreras para el Trofeu dels Pirineus 2020
También se ha publicado el calendario de la que será quinta edición del Trofeu dels Pirineus, campeonato que organiza el Automòbil Club d’Andorra con la colaboración de ASA Corbières, ASAC 66, Cerdanya Racing y Calmont Sport et Mécanique. Estas serán las pruebas puntuables:

23-24 de mayo - C.C Ille-sur-Têt
30-31 de mayo - C.C de Quillan – Col du Portel
13-14 de junio - Pujada Arinsal (Andorra)
11-12 de julio - Subida Alp
1-2 de agosto - C.C Font-Romeu
Sin fecha - C.C Calmont

--

13 i 14 de juny de 2020: Pujada Arinsal

· Serà la 3a prova del Campionat de França de Muntanya de 2a Divisió
· 6 curses conformaran el Trofeu dels Pirineus de 2020

La Pujada Arinsal, prova que organitza ACA Esport, secció esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ja té data de cara el proper 2020: 13 i 14 de juny, com sempre en la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) amb el mateix recorregut selectiu de 4 km de la passada edició, un pendent mig del 8,9% i arribada a 1.907 metres.

La que serà tercera Pujada Arinsal també serà al 2020 la tercera de les 7 curses puntuables per al Campionat de França de Muntanya de 2a divisió (per a vehicles Sport i de Producció) i donat que el campionat pràcticament estarà començant quan es faci la cursa d’Arinsal, es preveu una bona i nombrosa participació. Després de l’èxit que va tenir en l’edició de 2019, es reservaran 20 places per a vehicles “Legend” (competitius vehicles de ral·li, circuit i muntanya d’altres èpoques), els pilots dels quals ofereixen sempre tot un recital de malabarismes, un autèntic espectacle en el que el cronòmetre que obtinguin no té cap importància.

La màxima comoditat per als participants i espectadors es sempre un dels principals objectius que es proposa ACA Esport. Com en l’anterior edició, els primers tindran en ple centre urbà d’Arinsal el pàdoc durant tot el cap de setmana, i per tant a l’abast establiments i serveis de tot tipus, a més de poder mantenir un contacte directe i permanent amb els aficionats que segueixin la prova.

Per aquests espectadors estarà funcionant de manera exclusiva i durant els dos dies de cursa el telecadira que connecta la sortida i l’arribada, un sistema de transport i de visió de la cursa molt pràctic i original, que aporta aquest plus diferenciador que destaca en totes les organitzacions de l’Automòbil Club d’Andorra. Tot això fa que la d’Arinsal sigui la única cita de muntanya que connecta aquests dos punts, la qual cosa la converteix en un autèntic estadi automobilístic.

El campionat francès de segona divisió s’iniciarà el 9-10 de maig (Course de Côte des Teurses de Thereval/Agneaux) i acabarà el 3-4 d’octubre (Course de Côte de Lodève). Aquest és el calendari previst:

8 a 10 de maig - C.C Teurses de Thèreval/Agneaux
29 a 31 de maig - C.C de Quillan-Col du Portel
13 i 14 de juny - Pujada Arinsal (Andorra)
11 i 12 de juliol - C.C de la Broque
31 juliol a 2 d’agost - C.C du Super Lioran-Cantal
11 a 13 de setembre - C.C de Limonest-Mont Verdun
3 i 4 d’octubre - C.C de Lodève

6 curses per al Trofeu dels Pirineus 2020
També s’ha publicat el calendari de la que serà cinquena edició del Trofeu dels Pirineus, campionat que organitza l’Automòbil Club d’Andorra amb la col·laboració de l’ASA Corbières, ASAC 66, Cerdanya Racing i Calmont Sport et Mécanique. Aquestes seran les curses puntuables:

23-24 de maig - C.C Ille-sur-Têt
30-31 de maig - C.C de Quillan – Col du Portel
13-14 de juny - Pujada Arinsal (Andorra)
11-12 de juliol - Pujada Alp
1-2 d’agost - C.C Font-Romeu
Sense data - C.C Calmont

--

13 et 14 juin 2020 : Pujada Arinsal

· Ce sera la 3e épreuve du Championnat de France de Montagne de 2e Division
· 6 courses pour le Trophée des Pyrénées de 2020

La date de la Pujada Arinsal, épreuve organisée par ACA Esport, section sportive de l’Automòbil Club d’Andorra, a été fixée aux 13 et 14 juin. Comme d’habitude, elle aura lieu sur la route CS-520 qui mène à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) avec le même parcours sélectif de 4 km de la dernière édition, une côte moyenne de 8,9% et l’arrivée à 1 907 mètres.

Cette troisième édition de Pujada Arinsal de 2020 sera également la troisième des 7 courses comptant pour le Championnat de France de Montagne de 2e division (pour véhicules Sport et de Production) et, comme le championnat sera pratiquement à son début quand la course d’Arinsal commencera, une bonne et nombreuse participation est prévue. Après le succès obtenu dans l’édition de 2019, 20 places seront réservées aux véhicules “Legend” (véhicules compétitifs de rallye, circuit et montagne d’autres époques), dont les pilotes offrent toujours tout un récital de prouesses, un véritable spectacle où le chrono obtenu importe peu.

La commodité maximale pour participants et spectateurs est toujours un des principaux objectifs visés par ACA Esport. Comme dans la dernière édition, les concurrents disposeront pendant tout le week-end d’un paddock situé en plein centre urbain d’Arinsal, et donc d’établissements et de services de toutes sortes, et ils pourront maintenir un contact direct et permanent avec les fans qui suivront l’épreuve.

Ces spectateurs auront l’exclusivité du télésiège qui relie départ et arrivée pendant les deux jours de course, système de transport et de vision de la course très pratique et original, et qui apporte un plus différenciateur propre à toutes les organisations de l’Automòbil Club d’Andorra. De ce fait, Arinsal est l’unique rendez-vous de montagne qui relie ces deux points, le transformant ainsi en véritable stade de voitures.

Le championnat français de deuxième division commencera les 9-10 mai (Course de Côte des Teurses de Thereval/Agneaux) et se terminera les 3-4 octobre (Course de Côte de Lodève). Le calendrier prévu est le suivant :

Du 8 au 10 mai - C.C. Teurses de Thèreval/Agneaux
Du 29 ay 31 mai - C.C. de Quillan-Col du Portel
Les 13 et 14 juin - Pujada Arinsal (Andorre)
Les 11 et 12 juillet - C.C. de la Broque
Du 31 juillet au 2 août - C.C. du Super Lioran-Cantal
Du 11 au 13 septembre - C.C. de Limonest-Mont Verdun
Les 3 et 4 octobre - C.C. de Lodève

6 courses pour le Trophée des Pyrénées 2020
Le calendrier de la cinquième édition du Trophée des Pyrénées a également été publié, championnat organisé par l’Automòbil Club d’Andorra en collaboration avec ASA Corbières, ASAC 66, Cerdanya Racing et Calmont Sport et Mécanique. Les épreuves comptant pour le championnat sont :

23-24 mai - C.C. Ille-sur-Têt
30-31 mai - C.C. de Quillan – Col du Portel
13-14 juin - Pujada Arinsal (Andorra)
11-12 juillet - Montée Alp
1-2 août - C.C. Font-Romeu
Sans date - C.C. Calmont

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es