La Pujada Arinsal avanza con paso firme • 13 y 14 de junio: la mejor competición en 4 km de la carretera CS-520
• La carrera será la 3ª puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División
• La Pujada Arinsal también será puntuable para el Trofeo de los Pirineos
• Arinsal se incorpora a la “Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée”

La que será la tercera edición de la subida de velocidad automovilística organizada por el Automòbil Club d’Andorra, teniendo como marco la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal-Arinsal), avanza con paso firme cuando faltan poco menos de cuatro meses para su disputa, que será los próximos días 13 y 14 de junio.

La consolidación de esta carrera viene dada por el mantenimiento de la puntuabilidad para el Campeonato de Francia de 2ª División y para el Trofeo de los Pirineos, además de la incorporación este año a la liga automovilística “Occitanie Méditerranée”. Todo este global de puntuabilidades, junto con el hecho que la carrera está situada muy a comienzos del calendario de 2020, tiene que hacer posible una numerosa inscripción, a la que también se añaden los coches Históricos y Legend, que evolucionarán por la sinuosa carretera de Arinsal. Los Legend son vehículos de competición que participan sin clasificación, sólo por el placer de pilotarlos en una carretera cerrada y segura.

Precisamente uno de los principales atractivos de la subida, además de la seguridad y la apreciada hospitalidad del país andorrano, es el selectivo trazado de la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal-Arinsal), que en 2020 tendrá el mismo recorrido de 4 km, con una pendiente media del 8,9% y la llegada situada a 1.907 metros sobre el nivel del mar.

Uno de los rasgos diferenciales, como ya lo fue el año pasado, será el de priorizar la comodidad de participantes y espectadores. El parque de participantes estará ubicado en pleno centro urbano de Arinsal y, por lo tanto, éstos tendrán a su alcance establecimientos y servicios de todo tipo. Los aficionados, por su parte, podrán tener un contacto directo y permanente con los pilotos y equipos. Además, el público podrá utilizar libremente, durante los dos días de carrera, el telesilla “Joan Serra” que conecta la salida y la llegada, convirtiendo la subida en un auténtico estadio de automovilismo con un sistema de visión de la carrera muy práctico y original.

La Pujada Arinsal 2020 está organizada por ACA Esport, división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, y cuenta con el apoyo de Vallnord-Pal Arinsal y del Comú de La Massana. Para más información sobre esta carrera: www.pujadaandorra.com.

Campeonato de Francia de Montaña 2ª División 2020
9-10 mayo - Teurses de Thèreval-Agneaux
30-31 mayo - Quillan-Col du Portel
13-14 junio - Arinsal-Andorra
11-12 julio - La Broque
1-2 agosto - Super Lioran-Cantal
12-13 sept. - Limonest-Mont Verdun
3-4 octubre - Lodève

Trofeo de los Pirineos 2020
23-24 mayo - Orgues Ille-sur-Têt
30-31 mayo - Quillan–Col du Portel
6-7 junio - Calmont
13-14 junio - Arinsal (Andorra)
11-12 julio - Alp 2500 (España)
1-2 agosto - Font-RomeuLa Pujada Arinsal avança amb pas ferm

• 13 i 14 de juny: la millor competició en 4 km de la carretera CS-520
• La cursa serà la 3a puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió
• La Pujada Arinsal també serà puntuable per al Trofeu dels Pirineus
• Arinsal s’incorpora a la “Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée”

La que serà la tercera edició de la pujada de velocitat automobilística organitzada per l’Automòbil Club d’Andorra, tenint com a marc l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal-Arinsal), avança amb pas ferm quan falta poc menys de quatre mesos per a la seva disputa, que serà els propers dies 13 i 14 de juny.

La consolidació d’aquesta cursa ve donada pel manteniment de la puntuabilitat per al Campionat de França de 2a Divisió i per al Trofeu dels Pirineus, a més de la incorporació aquest any a la lliga automobilística “Occitanie Méditerranée”. Tot aquest seguit de puntuabilitats, juntament amb el fet que la cursa està situada en una data molt al començament del calendari de 2020, ha de fer possible una nombrosa inscripció, a la que també s’hi poden afegir els pilots de cotxes Històrics i Legend que vulguin fer evolucionar les seves màquines per la sinuosa carretera d’Arinsal. Els Legend són vehicles de competició que participen sense classificació, només pel plaer de pilotar-los en una carretera tancada i segura.

Precisament un dels principals atractius de la pujada, a més de la seguretat i l’apreciada hospitalitat del nostre país, ho és el selectiu traçat de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), que el 2020 tindrà el mateix recorregut de 4 km, amb un pendent mig del 8,9% amb l’arribada situada a 1.907 metres sobre el nivell del mar.

Un dels trets diferencials, com ja ho va ser l’any passat, serà el de prioritzar la comoditat de participants i espectadors. El parc de participants estarà ubicat en ple centre urbà d’Arinsal i, per tant, aquests tindran al seu abast establiments i serveis de tot tipus. Els aficionats, d’altre banda, podran tenir un contacte directe i permanent amb els pilots i equips. A més, el públic podrà utilitzar lliurement, durant els dos dies de cursa, el telecadira “Joan Serra” que connecta la sortida i l’arribada, convertint la pujada en un autèntic estadi d’automobilisme amb un sistema de visió de la cursa molt pràctic i original.

La Pujada Arinsal 2020 està organitzada per ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, i compta amb el suport de Vallnord-Pal Arinsal i del Comú de La Massana. Per a més informació sobre aquesta cursa: www.pujadaandorra.com.

Campionat de França de Muntanya 2a Divisió 2020
9-10 maig - Teurses de Thèreval–Agneaux
30-31 maig - Quillan–Col du Portel
13-14 juny - Arinsal-Andorra
11-12 juliol - La Broque
1-2 agost - Super Lioran–Cantal
12-13 setembre - Limonest–Mont Verdun
3-4 octubre - Lodève

Trofeu dels Pirineus 2020
23-24 maig - Orgues Ille-sur-Têt
30-31 maig - Quillan–Col du Portel
6-7 juny - Calmont
13-14 juny - Arinsal (Andorra)
11-12 juliol - Alp 2500 (Espanya)
1-2 agost - Font-Romeu

 

 

La Pujada Arinsal approche à grands pas

• 13 et 14 juin : la meilleure compétition sur 4 km de la route CS-520
• La course sera la 3ème comptant pour le Championnat de France de Montagne de 2e Division
• La Pujada Arinsal comptera aussi pour le Trophée des Pyrénées
• Arinsal rejoindra la « Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée »

Celle qui sera la troisième édition de la montée de vitesse automobile organisée par l’Automòbil Club d’Andorra et qui a pour cadre la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), approche à grands pas à moins de quatre mois de la compétition, qui se déroulera les prochains 13 et 14 juin.

Le maintien du comptage de point pour le Championnat de France de 2e division et pour le Trophée des Pyrénées, ainsi que son adhésion cette année à la Ligue automobile « Occitanie Méditerranée » permettent à la course de s’affirmer. Toute cette totalisation des points, en plus du fait que la course se déroule en tout début du calendrier 2020, permettent de nombreux engagements, parmi lesquels s’ajoutent les voitures Historiques et Legend, qui évolueront sur la route sinueuse d’Arinsal. Les Legend sont des véhicules de compétition qui participent sans classement, uniquement pour le plaisir de les piloter sur route fermée et sécurisée.

En plus de cette sécurité et de l’hospitalité du pays d’Andorre, l’un des principaux attraits de la montée repose précisément sur le tracé sélectif de la route CS-520 menant à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), qui en 2020 présentera le même parcours de 4 km, avec une côte moyenne de 8,9% et l’arrivée située à 1 907 mètres d'altitude.

Comme l’année dernière, l’un des traits marquant la différence est la priorité donnée à la commodité des participants et des spectateurs. Le parc des participants sera situé en plein centre urbain d’Arinsal, ils auront donc à portée de main des établissements et des services en tout genre. Les fans, quant à eux, pourront avoir un contact direct et permanent avec les pilotes et les équipages. Le public pourra également utiliser librement et pendant les deux jours de course, le télésiège « Joan Serra » qui relie le départ et l’arrivée, faisant de la montée un véritable stade de l’automobile avec un système de vision de la course très pratique et original.

La Pujada Arinsal 2020 est organisée par ACA Esport, division sportive de l’Automòbil Club d’Andorra et compte sur le soutien de Vallnord-Pal Arinsal et du Comú de La Massana. Pour plus d’informations sur cette course : www.pujadaandorra.com.

Championnat de France de Montagne de 2e division 2020
9-10 mai - Teurses de Thèreval-Agneaux
30-31 mai - Quillan-Col du Portel
13-14 juin - Arinsal-Andorre
11-12 juillet - La Broque
01-02 août - Super Lioran-Cantal
12-13 sept. - Limonest-Mont Verdun
3-4 octobre - Lodève

Trophée des Pyrénées 2020
23-24 mai - Orgues Ille-sur-Têt
30-31 mai - Quillan–Col du Portel
06-07 juin - Calmont
13-14 juin - Arinsal (Andorre)
11-12 juillet - Alp 2500 (Espagne)
01-02 août - Font-Romeu

 

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es