La quinta edición se disputará el 9 y 10 de abril y puntuará para el Campeonato de Catalunya 

Salou será el epicentro del 5º Rally Catalunya Històric • La prueba que organiza el RACC, en colaboración con el Patronat de Turisme de Salou, puntuará por primera vez para el Campeonato de Catalunya.
• El periodo de inscripción sigue abierto hasta el próximo día 30 de marzo.
• La nueva edición del Rally Catalunya Històric se disputará el 9 y 10 de abril.

La 5ª edición del Rally Catalunya Històric, que se celebrará los días 9 y 10 de abril, tendrá como epicentro a Salou. Las inscripciones de la prueba de regularidad para vehículos clásicos que organiza el RACC, en colaboración con el Patronat Municipal de Turisme de Salou, se cerrarán el próximo 30 de marzo.

La nueva edición de la competición, que ya cuenta con 70 equipos inscritos, contará con todas las medidas de seguridad y de prevención ante la covid-19. En este sentido, la organización también ha adaptado el recorrido, que será más compacto para limitar el número de desplazamientos. A pesar de que el trazado todavía no se ha hecho público, incluirá tramos completos o parciales que forman parte del RallyRACC del Campeonato del Mundo, como Riudecanyes, La Mussara, Querol y El Montmell.

Los vehículos clásicos participantes tendrán que recorrer un total aproximado de 500 km, 150 km de los cuales serán de regularidad controlada. Habrá 12 tramos de regularidad (11 son diferentes), que serán diurnos y nocturnos, todos ellos en carretera cerrada.

El primer día de competición, viernes 9 de abril, se harán las verificaciones administrativas y técnicas de los participantes en el paseo Jaume I de Salou. Desde este lugar empezará la primera etapa de la carrera, a partir de las 17 horas y hasta las 21.30 horas, cuando se prevé que llegue el primer participante. El día siguiente, sábado 10 de abril, la segunda etapa se iniciará y acabará de nuevo desde el paseo Jaume I, después de un recorrido de ocho horas y media. Se prevé que el primer participante completará los tramos previstos entre las 9.30 horas y las 18 horas.

Tres modalidades de participación
Como novedad de esta quinta edición, el formato de inscripción ha dejado de ser Premium (todo incluido), para evitar posibles aglomeraciones de personas durante las comidas y otros momentos sociales. Por este motivo, la inscripción tiene precios más económicos. El registro para las modalidades Regularidad Sport (RS) y Regularidad Súper Sport (RSS) tienen un coste de 475 € (socio RACC) y de 525 € para aquellos que no son socios del Club. Y para la categoría Legend FCA el importe es de 575 € (socio RACC) y de 625 € en caso de no ser socios de la entidad.

Por primera vez, el 5º Rally Catalunya Històric será puntuable para el Campeonato de Catalunya de Rallies Históricos y Clásicos para pilotos y copilotos en las categorías de Regularidad Súper Sport y Sport, además de la modalidad de exhibición Legend FCA.

Información de la prueba en el web oficial: www.rallycatalunyahistoric.com

----------

Salou serà l'epicentre del 5è Rally Catalunya Històric

• La prova que organitza el RACC, en col·laboració amb el Patronat de Turisme de Salou, puntuarà per primera vegada per al Campionat de Catalunya.
• El període d’inscripció segueix obert fins al proper dia 30 de març.
• La nova edició del Rally Catalunya Històric es disputarà el 9 i 10 d’abril.

La 5a edició del Rally Catalunya Històric, que se celebra els dies 9 i 10 d’abril, tindrà Salou com a epicentre. Les inscripcions de la prova de regularitat per a vehicles clàssics que organitza el RACC, en col·laboració amb el Patronat Municipal de Turisme de Salou, es tancaran el proper 30 de març.

La nova edició de la competició, que ja compta amb 70 equips inscrits, tindrà totes les mesures de seguretat i de prevenció davant la covid-19. En aquest sentit, l’organització també ha adaptat el recorregut, que serà més compacte per limitar el nombre de desplaçaments. Tot i que el traçat encara no s’ha fet públic, inclourà trams complets o parcials que formen part del RallyRACC del Campionat del Món, com Riudecanyes, La Mussara, Querol i El Montmell.

El president del RACC, Josep Mateu, considera que “aquesta prova emblemàtica és una experiència única per a tots aquells que valoren el patrimoni històric de la nostra indústria automobilística i, al mateix temps, també és una oportunitat per admirar l’entorn en què es desenvolupa aquesta edició, amb l’atractiu de recórrer algun dels trams emblemàtics del Mundial de Rallies a la Costa Daurada”.

Per la seva banda, l’alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha agraït al RACC la seva confiança en la capital del turisme de la Costa Daurada “perquè esdeveniments d’aquesta qualitat ens ajuden a desestacionalitzar la temporada i a ser més atractius i competitius com a destinació que té en l’activitat esportiva un dels seus principals targets”.

Els vehicles clàssics participants hauran de recórrer un total aproximat de 500 km, 150 km dels quals seran de regularitat controlada. Hi haurà 12 trams de regularitat (11 són diferents), que seran diürns i nocturns, tots ells en carretera tancada.

El primer dia de competició, divendres 9 d’abril, es faran les verificacions administratives i tècniques dels participants al Passeig Jaume I de Salou. Des d’aquest lloc començarà la primera etapa de la cursa, a partir de les 17 hores i fins a les 21.30 hores, quan es preveu que arribi el primer participant. L’endemà, dissabte 10 d’abril, la segona etapa s’iniciarà i acabarà de nou des del Passeig Jaume I, després d’un recorregut de vuit hores i mitja. Es preveu que el primer participant completarà els trams previstos entre les 9.30 hores i les 18 hores.

Tres modalitats de participació
Com a novetat d’aquesta cinquena edició, el format d’inscripció ha deixat de ser Prèmium (tot inclòs), per evitar possibles aglomeracions de persones durant els àpats i altres moments socials. Per aquest motiu, el fet d’apuntar-se té preus més econòmics. El registre per a les modalitats Regularitat Sport (RS) i Regularitat Super Sport (RSS) costa 475 € (soci RACC) i 525 € per a aquells que no són socis del Club. I per a la categoria Legend FCA l’import és de 575 € (soci RACC) i de 625 €, en cas de no ser socis de l’entitat.

Per primera vegada, el 5è Rally Catalunya Històric serà puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis Històrics i Clàssics per a pilots i copilots en les categories de Regularitat Súper Sport i Sport, a més de la modalitat d’exhibició Legend FCA.

Informació de la prova al web oficial: www.rallycatalunyahistoric.com

----------

Le centre du 5º Rally Catalunya Històric sera à Salou

• L’épreuve organisée par RACC, en collaboration avec le Patronat de Turisme de Salou, comptabilisera pour la première fois pour le Championnat de Catalogne.
• La période d’engagement reste ouverte jusqu’au 30 mars prochain.
• La nouvelle édition du Rally Catalunya Històric sera disputée les 9 et 10 avril.

Le centre de la 5e édition du Rally Catalunya Històric, qui sera célébrée les 9 et 10 avril, sera situé à Salou. La clôture des engagements pour l’épreuve de régularité pour véhicules classiques organisée par le RACC, en collaboration avec le Patronat de Turisme de Salou, est prévue pour le 30 mars prochain.

La nouvelle édition de la compétition, qui compte déjà sur la participation de 70 équipages engagés, disposera de toutes les mesures de sécurité et de prévention face à la covid-19. À cet égard, l’organisation a également adapté le parcours, lequel sera plus compact afin de limiter le nombre de déplacements. Bien que le tracé n’ait pas encore été dévoilé au public, des sections complètes ou partielles faisant partie du RallyRACC du Championnat du Monde seront incluses, telles que Riudecanyes, La Mussara, Querol et El Montmell.

Les véhicules classiques participants devront parcourir un total d’environ 500 km, dont 150 km seront de régularité contrôlée. Il y aura 12 sections de régularité (dont 11 différentes), qui seront de jour et de nuit, elles se feront toutes sur route fermée.

Le premier jour de compétition, le vendredi 9 avril, les vérifications administratives et techniques des participants seront effectuées sur le Passeig Jaume I de Salou. C’est à cet endroit que commencera la première étape de la course à partir de 17h00 et jusqu’à 21h30, lors de l'arrivée prévue du premier participant. Le jour suivant, le samedi 10 avril, la seconde étape débutera et se terminera également au niveau du Passeig Jaume I après un parcours de huit heure et demie. Il est prévu que le premier participant complète les sections prévues entre 9h30 et 18h00.

Trois modalités de participation
Comme nouveauté pour cette cinquième édition, le format d’engagement ne sera plus Premium (tout compris), afin d’éviter les éventuels regroupements de personnes lors des repas et autres moments sociaux. Pour cette raison, les engagements ont un tarif plus économique. Le coût de l’inscription pour les modalités Régularité Sport (RS) et Régularité Super Sport (RSS) est de 475 € (membre RACC) et de 525 € pour les personnes n’étant pas membres du Club. Et pour la catégorie Legend FCA, le tarif est de 575 € (membre RACC) et de 625 € en cas de ne pas être membre de l'entité.

Pour la première fois, le 5º Rally Catalunya Històric comptabilisera pour le Championnat de Catalogne de Rallies Historiques et Classiques pour pilotes et copilotes dans les catégories de Régularité Super Sport et Sport, en plus de la catégorie d’exposition Legend FCA.

RACC Presse
Informations de l’épreuve sur le site officiel : www.rallycatalunyahistoric.com

----------

Salou will be the base of the 5th Rally Catalunya Històric

• The event, organised by the RACC, in collaboration with the Salou Tourism Board, will count for the first time towards the Catalan Championship.
• The entry period continues open until next Monday, 30 March.
• The new edition of the Rally Catalunya Històric will be staged on 9 and 10 April.

The 5th edition of the Rally Catalunya Històric, to be staged on 9 and 10 April, will be based in Salou. The entry period for the regularity race for classic vehicles, organised by the RACC, in collaboration with the Salou Toruism Board, will close next 30 March.

The new edition of the event, which has already 70 entered crews, will have all the safety and prevention measures for Covid-19. In this sense, the organisation has also adapted the route, which will be more compact in order to limit the number of travels to be made. Although the layout has not been published yet, it will include complete and partial stages used for the RallyRACC, scoring round towards the World Rally Championship, such as Riudecanyes, La Mussara, Querol and El Montmell.

The participating classic vehicles will have to cover a total of approx. 500 km, 150 km of which will be controlled regularity. There will be 12 regularity stages (11 different), run both during the day and at night, all of them staged on closed roads.

The documentation checks and scrutineering of the participating crews will be made on the first day of the event, Friday 9 April, at Passeig Jaume I in Salou. This will also be the place of the start of the first Leg of the race scheduled at 5.00 p.m. The first participant is expected to finish the leg at 9.30 p.m. The second leg will start on the following day, Saturday 10 April, at Passeig Jaume I, and finish at the same place after a route of eight and a half hours. The first participant is expected to complete the planned stages between 9.30 a.m. and 6.00 p.m.

Three participation modalities
As a novelty in this edition, the entry format will no longer be Premium (all included), in order to avoid large crowds of people during the meals and other social moments. Therefore, the entry fees are more affordable. The entry fee for the modalities Regularity Sport (RS) and Regularity Super Sport (RSS) amounts to €475 (RACC members) and €525 for non-Club members. The entry fee for the Legend FCA category is €575 (RACC member) or €625 for participants who are not members of the Club.

For the first time, the 5th Rally Catalunya Històric will be a scoring round towards the Catalan Historic and Classic Car Rally Championship for Drivers and Co-Drivers in the categories Regularity Super Sport and Regularity Sport, in addition to the exhibition modality Legend FCA.

RACC Prensa
Information on the event on the official website: www.rallycatalunyahistoric.com

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es