Arinsal abrirá las carreras de montaña 

19 y 20 de junio en Andorra: Camp. de Francia de Montaña 2ª División Después de un año de pausa debido a la pandemia, vuelve el automovilismo de velocidad en montaña al principado de Andorra. Los días 19 y 20 de junio se disputará la Subida Arinsal, carrera puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División (tercera prueba del calendario), y también por la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campeonato para el que puntúan todas las carreras de montaña y otras especialidades de la zona. La carrera se disputará en la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), entre los hitos 0,300 y 4,300, con el punto de llegada situado a 1.907 metros sobre el nivel del mar.

El campeonato francés para el que puntuará la Subida Arinsal está reservado a vehículos Sport (Serie A) y de Producción (Serie B), una amalgama de unidades que podrían perfectamente competir en el campeonato de 1ª división. A pesar de que en 2020 este campeonato francés no pudo disputar todas las pruebas programadas, los ganadores respectivos en las dos categorías fueron Maxime Cotleur (Norma M20 FC) y Pierre Courroye (McLaren MP4 12C).

Puesto que los vehículos se ajustan a una determinada reglamentación técnica, todas las máquinas –andorranas, españolas o francesas– que no las cumplan podrán competir en una categoría creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra, la ‘Serie Nacional’, que permitirá que monoplazas, turismos o vehículos clásicos puedan participar también en la Subida Arinsal, con clasificación y premios solo para ellos. Esta categoría sustituirá a la Legend, dado que estos coches estarán incluidos en la ‘Serie Nacional’.

Como ya ha sido una máxima en las dos ediciones disputadas hasta la fecha, la Subida Arinsal será una carrera que ofrecerá la máxima comodidad a espectadores y participantes. Para los primeros estará en funcionamiento –y para su exclusivo servicio– el telesilla ‘Josep Serra’, que conecta la salida con la llegada, un elemento de transporte sumamente práctico y original pero que también ofrece una visión excepcional.

Los participantes tendrán una estancia cómoda puesto que el paddock estará situado nuevamente en pleno centro de Arinsal, con todo lo que esto significa de proximidad con establecimientos y servicios de todo tipo. Este hecho también facilitará el contacto directo con aficionados y seguidores.

Con la mirada puesta en el objetivo de ser puntuables para el Campeonato de Francia de Montaña absoluto, tanto Denis Marot, presidente de ACA Esport, como Toti Sasplugas, secretario general del ACA, confirman que “tenemos todos los elementos necesarios para poder subir un escalón en la puntuabilidad de nuestra carrera. No podemos olvidar que Andorra ha sido en el pasado el epicentro de carreras internacionales de montaña de máximo nivel y queremos volver a tener una prueba de primera categoría. Este es el objetivo por el cual estamos trabajando, siempre con la mirada puesta en el 2023 y a la posibilidad de ser puntuables para el Campeonato de Francia absoluto”.

El sábado día 19 de junio se harán los primeros entrenamientos y la 1ª subida de carrera, mientras que el domingo día 20 se celebrará una segunda sesión de entrenamientos y la 2ª y 3ª subidas de carrera. La base de la competición estará situada a la Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), junto al punto de salida de la competición.

Información: www.pujadaandorra.com

 -------------------------------------------------

Arinsal obrirà les curses de muntanya

19 i 20 de juny a Andorra: Campionat de França de Muntanya 2a Divisió

Després d’un any de pausa a causa de la pandèmia, torna l’automobilisme de velocitat en muntanya al principat d’Andorra. Els dies 19 i 20 de juny es disputarà la Pujada Arinsal, cursa puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió (tercera prova del calendari), i també per la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campionat per al que puntuen totes les curses de muntanya i d’altres especialitats de la zona. La cursa es disputarà a la carretera CS-520 a l'estació d'esquí d'Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), entre les fites 0,300 i 4,300, amb el punt d'arribada situat a 1.907 metres d'altitud.

El campionat francès per al que puntuarà la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), una amalgama d’unitats que podrien perfectament competir en el campionat de 1a divisió. Tot i que en 2020 aquest campionat francès no va poder disputar totes les proves programades, els guanyadors respectius a les dues categories van ser Maxime Cotleur (Norma M20 FC) i Pierre Courroye (McLaren MP4 12C).

Ja que els vehicles s’ajusten a una determinada reglamentació tècnica, totes les altres màquines –andorranes, espanyoles o franceses– que no les compleixin podran competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra, la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, turismes o vehicles clàssics puguin participar també a la Pujada Arinsal, amb classificació i premis només per a ells. Aquesta categoria substituirà a la Legend, donat que aquests cotxes estaran inclosos a la ‘Sèrie Nacional’.

Com ja ha estat una màxima en les dues edicions disputades fins ara, la Pujada Arinsal serà una cursa que oferirà la màxima comoditat a espectadors i participants. Per als primers estarà en funcionament –i per al seu exclusiu servei– el telecadira ‘Josep Serra’, que connecta la sortida amb l'arribada, la qual cosa és un element de transport summament pràctic i original però que també ofereix una visió excepcional.

Els participants tindran una estada còmoda perquè el pàdoc estarà situat de nou en ple centre d'Arinsal, amb tot el que això significa de proximitat amb establiments i serveis de tota mena. Aquest fet també facilitarà el contacte directe amb aficionats i seguidors.

Amb la mirada posada en l’objectiu de ser puntuables per al Campionat de França de Muntanya absolut, tant Denis Marot, president d’ACA Esport, com Toti Sasplugas, secretari general de l’ACA, confirmen que “tenim tots els elements necessaris per a poder pujar un graó en la puntuabilitat de la nostra cursa. No podem oblidar que Andorra ha estat en el passat l’epicentre de curses internacionals de muntanya de màxim nivell i volem tornar a tenir una prova de primera categoria. Aquest és l’objectiu pel qual estem treballant, sempre amb la mirada posada en el 2023 i a la possibilitat de ser puntuables per al Campionat de França absolut”.

El dissabte dia 19 de juny es faran els primers entrenaments i la 1a pujada de cursa, mentre que el diumenge dia 20 es farà una segona sessió d’entrenaments i la 2a i 3a pujades de cursa.Labase de la competició estarà situada a l’Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), just al costat del punt de sortida de la competició.

Informació: www.pujadaandorra.com

------------------------------------------------

Les courses de montagne démarreront à Arinsal

Les 19 et 20 juin en Andorre : Championnat de France de la Montagne 2e division

Andorre-la-Vieille, 14-04-2021.– Après une année de pause en raison de la pandémie, le sport automobile de vitesse en montagne revient dans la principauté d’Andorre. La Course de côte Arinsal sera disputée les 19 et 20 juin, une course comptabilisant pour le Championnat de France de la Montagne 2e division (la troisième épreuve du calendrier), mais aussi pour la « Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée », le championnat pour lequel comptabilisent toutes les courses de montagne et les autres spécialités de la zone. La course sera disputée sur la route CS-520 menant à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal), entre les jalons 0,300 et 4,300, avec la ligne d’arrivée située à 1 907 mètres d’altitude.

Le championnat français pour lequel la Course de côte Arinsal comptabilise est réservé aux véhicules Sport (Série A) et Production (Série B), un amalgame d’unités qui pourraient parfaitement concourir pour le championnat de 1e division. Bien qu’en 2020 toutes les épreuves programmées de ce championnat français n’aient pu être disputées, les vainqueurs respectifs dans les deux catégories furent Maxime Cotleur (Norma M20 FC) et Pierre Courroye (McLaren MP4 12C).

Du fait que les véhicules soient soumis à une règlementation technique déterminée, toutes les voitures (andorranes, espagnoles ou française) ne la respectant pas pourront néanmoins concourir sous une catégorie spécialement créée par l’Automòbil Club d’Andorra: la « Série Nationale » qui permettra aux monoplaces, véhicules de tourisme ou classiques de pouvoir participer également à la Course de côte Arinsal, avec un classement et des prix rien que pour eux. Cette catégorie remplacera celle de Legend, du fait que ces véhicules seront inscrits dans la « Série Nationale ».

Telle que l'a été la devise lors des deux éditions disputées jusqu’à ce jour, la Course de côte Arinsal sera une course offrant le plus grand confort aussi bien aux spectateurs qu’aux participants. Pour les premiers, le télésiège « Josep Serra » sera en service (et en exclusivité). Celui-ci relie le départ à l’arrivée, s’agissant d’un élément de transport extrêmement pratique et original et offrant par ailleurs une vue exceptionnelle.

Les participants profiteront d’un séjour agréable puisque le paddock sera de nouveau situé en plein centre d’Arinsal, avec tout ce que cela implique en termes de proximité avec les établissements et services en tout genre. Ce fait permettra également de faciliter le contact direct avec les fans et les supporteurs.

Avec le regard tourné vers l’objectif de comptabiliser pour le Championnat de France de la Montagne absolu, aussi bien Denis Marot, le président de l’ACA Esport, que Toti Sasplugas, le secrétaire général de l’ACA, confirment que « nous disposons des éléments nécessaires afin de monter un échelon dans le comptage des points de notre course. Nous ne pouvons oublier qu’Andorre a été par le passé l’épicentre des courses internationales de montagne de haut niveau et que nous souhaitons retrouver une épreuve de première catégorie. Tel est l’objectif pour lequel nous travaillons, toujours avec le regard tourné vers 2023 et la possibilité de comptabiliser pour le Championnat de France absolu ».

Les premiers entraînements et la première montée seront réalisés le samedi 19 juin, tandis qu’une seconde session d’entraînements ainsi que la 2e et la 3e montées seront célébrés le dimanche 20. La base de la compétition sera située à l’Ushuaia Mountain Hotel (Arinsal), à côté du point de départ de la course.

Informations : www.pujadaandorra.com

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es