19 i 20 de juny a Andorra: L’automobilisme serà una festa 

La Pujada Arinsal obre el termini d’inscripcions La Pujada Arinsal 2021, prova de velocitat en muntanya que organitzarà l’Automòbil Club d’Andorra els dies 19 i 20 de juny, obre aquest proper dilluns dia 17 de maig el seu període d’inscripció, un termini que es mantindrà obert fins al 10 de juny. Junt al formulari d’inscripció també es publicarà el reglament de la cursa. Les expectatives per a la competició andorrana de velocitat són molt elevades, donat que la pujada puntuarà per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió (tercera prova del calendari) i, també, per la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campionat del sud de França per al que puntuen totes les curses de muntanya i d’altres especialitats de la zona.

Una cursa on hi pot participar tothom
El campionat francès per al que puntua la Pujada Arinsal està reservat a vehicles Sport (Sèrie A) i de Producció (Sèrie B), una amalgama d’unitats pertanyents a una reglamentació tècnica molt concreta que s’unirà a les altres màquines de qualsevol procedència que no compleixin la normativa francesa. Aquests cotxes podran competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra: la ‘Sèrie Nacional’, que permetrà que monoplaces, biplaces, grans turismes, turismes o vehicles clàssics de qualsevol mena puguin participar a Arinsal amb classificacions i premis específics.

Moltes pujades d’entrenament i 3 de cursa
La cursa, que es disputarà en la carretera CS-520 a l'estació d'esquí d'Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) i entre les fites 0,300 i 4,300, comptarà amb diverses pujades d’entrenament en les que s’hi alternaran totes les categories en competició: Sèrie A i B franceses i Sèrie A i B nacionals. D’aquesta manera cada participant tindrà la oportunitat de fer un total de 4 pujades d’entrenament i 3 pujades de cursa (una el dissabte 19 i dues el diumenge 20).

Comoditat i facilitats per als participants
Com ja és una norma prou coneguda en tots els esdeveniments automobilístics que organitza l’ACA, la Pujada Arinsal serà una cursa que oferirà als participants la màxima comoditat. Com en les dues edicions anteriors el pàdoc estarà situat en ple centre d'Arinsal, la qual cosa significa proximitat amb establiments i serveis de tota mena. Diversos hotels estan situats just al costat de la sortida o del propi pàdoc, que contribuirà a la comoditat de participació.

Facilitats i gaudi per a l’espectador
Els espectadors que es decideixin a seguir aquest interessant cap de setmana de motor a Andorra també tindran a la seva disposició tota la hospitalitat del país. A més, estarà en funcionament –i per al seu exclusiu servei– el telecadira ‘Josep Serra’ que connecta la sortida amb l'arribada, un element de transport personal summament pràctic i original que ofereix una visió del traçat excepcional. Aquest servei facilitarà el contacte entre aficionats i participants.

Amb totes les mesures de seguretat sanitàries
Tot el principat d’Andorra gaudeix d’una situació epidemiològica bona i plenament activa respecte a la contenció de la pandèmia. Les mesures que s’adoptaran al voltant de la Pujada Arinsal seran les màximes per a que pilots i espectadors visitants puguin gaudir de l’esport del motor amb seguretat pròpia i també de cura respecte els demés. La col·laboració en aquest sentit entre l’ACA i el Govern d’Andorra és total.

L'organització ha elaborat un document en el qual s'indica el protocol que han de seguir els participants espanyols, francesos i portuguesos per a entrar i sortir del territori andorrà. Aquest document està disponible és el següent enllaç: https://bit.ly/3y6nzha.

Informació sobre la Pujada Arinsal: www.pujadaandorra.com

-------------------------------------------------

Arinsal ouvre le délai d’inscription

19 et 20 juin en Andorre : Le sport automobile sera à la fête

Andorre-la-Vieille, 14-05-2021.– La course de côte Arinsal 2021, l’épreuve de vitesse en montagne organisée par l’Automòbil Club d’Andorra les 19 et 20 juin, ouvre ce prochain lundi, 17 mai, le période d’inscription. Celle-ci restera ouverte jusqu’au 10 juin. Le règlement de la course sera publié en même temps que le formulaire d’inscription. Les attentes pour la compétition de vitesse andorrane sont très élevées du fait que la course de côte comptabilisera pour le Championnat de France de la Montagne 2e division (troisième épreuve du calendrier) mais aussi pour la Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée, un championnat du sud de la France pour lequel comptabilisent toutes les courses de montagne et autres spécialités de la région.

Une course à laquelle peut participer tout véhicule
Le championnat français, pour lequel la Course de côte Arinsal comptabilise, est réservé aux véhicules Sport (Série A) et Production (Série B), un amalgame d’unités soumis à une règlementation technique très concrète qui rejoindra d’autres bolides de toute provenance et n’étant pas assujettis à la règlementation française. Ces véhicules pourront concourir sous une catégorie spécialement créée par l’Automòbil Club d’Andorra: la « Série Nationale », laquelle permettra aux monoplaces, biplaces et véhicules grand tourisme, tourisme ou classiques en tout genre de participer à Arinsal avec des classements et prix spécifiques.

4 montées d’entraînement et 3 de course
La course, qui sera disputée sur la route CS-520 allant à la station de ski d’Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) et entre les jalons 0,300 et 4,300 présentera différentes montées d’entraînement au cours desquelles seront alternées les catégories en compétition : Série A et B françaises et Série A et B nationales. De cette façon, chaque participant aura la possibilité d’effectuer un total de 4 montées d’entraînement et 3 autres montées de courses (une le samedi 19 et deux le dimanche 20).

Confort et facilités pour les participants
En suivant la norme bien connue pour tous les évènements de sport automobile organisés par l’ACA, la course de côte Arinsal sera une course qui offrira aux participants le plus grand confort. Comme lors des deux éditions précédentes, le paddock sera situé en plein centre d’Arinsal, ce qui signifie une proximité avec les établissements et services en tout genre. De nombreux hôtels sont situés juste à côté du départ ou du paddock même, ce qui contribuera au confort de participation.

Facilités et plaisir pour le spectateur
Les spectateurs décidés à suivre cet intéressant week-end de sport mécanique en Andorre auront également à leur disposition toute l’hospitalité du pays. Par ailleurs, le télésiège « Josep Serra » sera en service (et en exclusivité). Celui-ci relie le départ à l’arrivée, s’agissant d’un élément de transport personnel extrêmement pratique et original qui offre une vue exceptionnelle sur le tracé. Ce service facilitera le contact entre fans et participants.

Avec toutes les mesures de sécurité sanitaire

Toute la principauté d’Andorre bénéficie d’une bonne situation épidémiologique et est pleinement active en termes de freinage de la pandémie. Les mesures qui seront adoptées autour de la Course de côte Arinsal seront maximales pour que les pilotes et les spectateurs en visite puissent profiter du sport mécanique en toute sécurité aussi bien pour eux-mêmes que pour les autres. Dans ce sens, la collaboration entre l’ACA et le Gouvernement d’Andorre est totale.

L'organisation a préparé un document qui indique le protocole que les participants d’origine française, espagnole et portugaise doivent suivre pour entrer et sortir du territoire andorran. Ce document est disponible au lien suivant https://bit.ly/3y6NZhA.

Informations sur la Course de côte Arinsal : www.pujadaandorra.com

--------------------------------------------------

Arinsal abre el plazo de inscripción

19 y 20 de junio en Andorra: El automovilismo será una fiesta

Andorra la Vella, 14-5-2021.– La Subida Arinsal 2021, prueba de velocidad en montaña que organizará el Automòbil Club d’Andorra los días 19 y 20 de junio, abre este próximo lunes día 17 de mayo su periodo de inscripción, un plazo que se mantendrá abierto hasta el 10 de junio. Junto al formulario de inscripción también se publicará el reglamento de la carrera. Las expectativas para la competición andorrana de velocidad son muy elevadas, dado que la subida puntuará para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División (tercera prueba del calendario) y, también, para la ‘Ligue du Sport Automobile Occitanie Méditerranée’, campeonato del sur de Francia para el que puntúan todas las carreras de montaña y otras especialidades de la zona.

Una carrera donde puede participar cualquier coche
El campeonato francés para el que puntúa la Subida Arinsal está reservado a vehículos Sport (Serie A) y de Producción (Serie B), una amalgama de unidades pertenecientes a una reglamentación técnica muy concreta que se unirá a las otras máquinas de cualquier procedencia que no cumplan la normativa francesa. Estos coches podrán competir en una categoría creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra: la ‘Serie Nacional’, que permitirá que monoplazas, biplazas, gran turismos, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar en Arinsal con clasificaciones y premios específicos.

4 subidas de entrenamiento y 3 de carrera
La carrera, que se disputará en la carretera CS-520 a la estación de esquí de Arinsal (Vallnord Pal Arinsal) y entre los hitos 0,300 y 4,300, contará con diversas subidas de entrenamiento en las que se alternarán todas las categorías en competición: Serie A y B francesas y Serie A y B nacionales. De este modo, cada participante tendrá la oportunidad de hacer un total de 4 subidas de entrenamiento y otras 3 subidas de carrera (una el sábado 19 y dos el domingo 20).

Comodidad y facilidades para los participantes
Como ya es una norma bien conocida en todos los acontecimientos automovilísticos que organiza el ACA, la Subida Arinsal será una carrera que ofrecerá a los participantes la máxima comodidad. Cómo en las dos ediciones anteriores el paddock estará situado en pleno centro de Arinsal, lo que significa proximidad con establecimientos y servicios de todo tipo. Varios hoteles están situados justo al lado de la salida o del propio paddock, lo que contribuirá a la comodidad de participación.

Facilidades y goce para el espectador
Los espectadores que se decidan a seguir este interesante fin de semana de motor en Andorra también tendrán a su disposición toda la hospitalidad del país. Además, estará en funcionamiento –y para su exclusivo servicio– el telesilla ‘Josep Serra’ que conecta la salida con la llegada, un elemento de transporte personal sumamente práctico y original que ofrece una visión del trazado excepcional. Este servicio facilitará el contacto entre forofos y participantes.

Con todas las medidas de seguridad sanitarias

Todo el principado de Andorra disfruta de una situación epidemiológica buena y plenamente activa respecto a la contención de la pandemia. Las medidas que se adoptarán alrededor de la Subida Arinsal serán las máximas para que pilotos y espectadores visitantes puedan disfrutar del deporte del motor con seguridad propia y también de respeto hacia los demás. La colaboración en este sentido entre el ACA y el Gobierno de Andorra es total.

La organización ha elaborado un documento en el que se indica el protocolo que deben seguir los participantes españoles, franceses y portugueses para entrar y salir del territorio andorrano. Dicho documento está disponible es el siguiente enlace: https://bit.ly/3y6NZhA.

Información sobre la Subida Arinsal: www.pujadaandorra.com

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es