18-19 de septiembre de 2021, con epicentro en Andorra la Vella 

El Ral·li d’Andorra llega a su 50 edición • El reglamento ya está publicado en www.ralliandorra.com
• El lunes 16 de agosto se abrirá el período de inscripción 
• 80 serán las plazas disponibles 
• 2 días de rally y 293 km, de los cuales 120 de regularidad 

Andorra la Vella, 10 de agosto de 2021.– En www.ralliandorra.com, web oficial del 50 Ral·li d’Andorra, está disponible en tres idiomas el reglamento oficial de este rally de regularidad para clásicos del Automòbil Club d’Andorra, prueba que se disputará los días 18 y 19 de septiembre de 2021.

El período de inscripción se abrirá el próximo lunes 16 de agosto y se cerrará una vez estén cubiertas las 80 plazas previstas. Estos 80 coches estarán distribuidos en las categorías 1 (vehículos construidos hasta 1969), 2 (hasta 1975), 3 (hasta 1981), J1 (competición hasta 1985) y J2 (competición hasta 1990). Las cinco categorías estarán divididas en cuatro clases: hasta 1.300cc, hasta 2.000cc, superiores a esta última cilindrada y vehículos equipados con turbo o compresor volumétrico.

El Ral·li d’Andorra llega este año a su 50 edición, lo que motivará una serie de actuaciones para celebrar el acontecimiento. La prueba sigue teniendo su núcleo central en Andorra la Vella, con el parque de vehículos ubicado en el aparcamiento Prada Casadet y la base de carrera en el edificio del Comú d’Andorra la Vella. ACA Esport, división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, ha diseñado un itinerario similar al de las pasadas ediciones, con cerca 293 km de los que 120 serán de regularidad en carretera cerrada distribuidos en 10 tramos cerrados al tráfico, 5 de ellos distintos.

La estructura, cómoda para el participante y selectiva para los que deseen experimentar la regularidad más exigente, tendrá como particularidad que todos los participantes utilizarán el mismo sistema de medición Blunik RX, una nueva manera de hacer regularidad ya utilizada en la pasada edición. Este aparato Blunik RX, facilitado por la organización, comprueba constantemente el promedio del coche y por lo tanto es el que en realidad cronometra en todo momento la actuación del equipo.

La salida se dará a partir de las 16:30 horas del sábado día 18 de septiembre desde el puente de la Rotonda de Andorra la Vella, mientras que el final de la primera etapa se producirá a partir de las 21.40 horas en Prada Casadet. La salida de la segunda etapa tendrá lugar a las 9 horas del domingo día 19 para terminar a partir de las 13.30 horas, todo ello en el aparcamiento Prada Casadet.

Sábado, 18 de septiembre de 2021 (1r día de rally)
• 16.30 – Salida Andorra la Vella (puente de la Rotonda)
• 6 tramos (3x2, 68 km), 4 diurnos y 2 nocturnos
• 21.40 – Llegada (aparcamiento Prada Casadet) y pernoctación en Andorra la Vella

Domingo, 19 de septiembre de 2021 (2º día de rally)
• 09.00 – Salida Andorra la Vella (aparcamiento Prada Casadet)
• 4 tramos (2x2, 52 km), todos diurnos
• 13.30 – Llegada Andorra la Vella y entrega de acreditativos Finisher (Prada Casadet)

Toda la información del 50 Ral·li d’Andorra: www.ralliandorra.com
Fotografías de utilización libre de derechos: Pere Nubiola

---------------------------------------------------------------------------------

18-19 de setembre de 2021, amb epicentre a Andorra la Vella

El Ral·li d’Andorra arriba a la 50a edició


• El reglament ja està publicat a www.ralliandorra.com
• El dilluns 16 d'agost s'obrirà el període d'inscripció
• 80 seran les places disponibles
• 2 dies de ral·li i 293 km, dels quals 120 de regularitat

Andorra la Vella, 10 d'agost de 2021.– A www.ralliandorra.com, web oficial del 50 Ral·li d’Andorra, està disponible en tres idiomes el reglament oficial d'aquest ral·li de regularitat per a clàssics de l’Automòbil Club d’Andorra, prova que es disputarà els dies 18 i 19 de setembre de 2021.

El període d'inscripció s'obrirà dilluns vinent, dia 16 d'agost, i es tancarà quan estiguin cobertes les 80 places previstes. Aquests 80 cotxes estaran distribuïts en les categories 1 (vehicles construïts fins a 1969), 2 (fins a 1975), 3 (fins a 1981), J1 (competició fins a 1985) i J2 (competició fins a 1990). Les cinc categories estaran dividides en quatre classes: fins a 1.300cc, fins a 2.000cc, superiors a aquesta última cilindrada i vehicles equipats amb turbo o compressor volumètric.

El Ral·li d’Andorra arriba enguany a la seva 50 edició, la qual cosa motivarà una sèrie d'actuacions per celebrar l'esdeveniment. La prova continua tenint el seu nucli central a Andorra la Vella, amb el parc de vehicles situat a l'aparcament Prada Casadet i la base de la cursa a l'edifici del Comú d’Andorra la Vella. ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha dissenyat un itinerari similar al de les edicions anteriors, amb 293 km de recorregut total dels quals 120 seran de regularitat en carretera tancada, distribuïts en 10 trams tancats al trànsit, 5 d'ells diferents.

L'estructura, còmoda per al participant i selectiva per als que desitgin experimentar la regularitat més exigent, tindrà com a particularitat que tots els participants utilitzaran el mateix sistema de mesurament Blunik RX, una innovadora manera de fer regularitat ja utilitzada en la passada edició. Aquest aparell Blunik RX, que facilitarà la organització, comprova constantment la mitjana del cotxe i per tant és el que en realitat cronometra en tot moment l'actuació de l’equip.

La sortida es donarà a partir de les 16.30 hores del dissabte dia 18 de setembre des del pont de la Rotonda d'Andorra la Vella, mentre que el final de la primera etapa es produirà a partir de les 21.40 hores a Prada Casadet. La sortida de la segona etapa tindrà lloc a les 9 hores del diumenge 19 per a acabar a partir de les 13.30 hores, tot això en l'aparcament Prada Casadet.

Dissabte, 18 de setembre de 2021 (1r dia de ral·li)
• 16.30 – Sortida Andorra la Vella (pont de la Rotonda)
• 6 trams (3x2, 68 km), 4 diürns i 2 nocturns
• 21.40 – Arribada (aparcament Prada Casadet) i pernoctació a Andorra la Vella

Diumenge, 19 de setembre de 2021 (2n dia de ral·li)
• 09.00 – Sortida Andorra la Vella (aparcament Prada Casadet)
• 4 trams (2x2, 52 km), tots diürns
• 13.30 – Arribada a Andorra la Vella i lliurament d'acreditatius Finisher (Prada Casadet)

Tota la informació del 50 Ral·li d’Andorra: www.ralliandorra.com
Fotografies sense drets d’imatge: Josep Maria Montaner i Pere Nubiola

-------------------------------------------------------------------------------

18-19 septembre 2021 : Andorre-la-Vieille sera de nouveau le siège du rallye

50ème anniversaire d’un petit grand rallye

• Le règlement est déjà publié sur www.ralliandorra.com
• La période d’engagement ouvrira le lundi 16 août
• Les places disponibles seront au nombre de 80
• 2 jours de rallye et 293 km, dont 120 de régularité

Andorre-la-Vieille, le 10 août 2021.– Sur www.ralliandorra.com, le site internet officiel du 50 Ral·li d’Andorra, le règlement officiel de cette épreuve de régularité pour véhicules classiques de l’Automòbil Club d’Andorra est disponible en trois langues, un rallye qui sera disputé les 18 et 19 septembre 2021.

La période d’engagement sera ouverte le prochain lundi 16 août et fermera une fois que les 80 places prévues seront couvertes. Ces 80 voitures seront réparties selon les catégories 1 (véhicules construits jusqu’en 1969), 2 (jusqu’en 1975), 3 (jusqu’en 1981), J1 (compétition jusqu’en 1985) et J2 (compétition jusqu’en 1990). Les cinq catégories seront divisées en quatre classes : jusqu’à 1.300cc, jusqu’à 2.000cc, supérieures à cette dernière cylindrée et véhicules équipés d’un turbo ou d’un compresseur volumétrique.

Le Ral·li d’Andorra célèbre cette année sa 50ème édition, ce qui donnera lieu à différentes manifestations pour célébrer cet évènement. L’épreuve maintient son siège central à Andorre-la-Vieille, avec un parc de véhicules situé sur le parking Prada Casadet et la base de la course au sein de l’édifice du Comú d’Andorre-la-Vieille. ACA Esport, la division sportive de l’Automòbil Club d’Andorra a élaboré un itinéraire similaire à celui des éditions précédentes, avec près de 300 km dont 120 seront de régularité sur route fermée répartis sur 10 sections fermées à la circulation, 5 d’entre elles seront différentes.

La structure, pratique pour le participant et sélective pour ceux qui souhaitent expérimenter la régularité la plus exigeante, aura comme particularité que tous les participants utiliseront le même système de mesure Blunik RX, une nouvelle manière de réaliser la régularité, déjà utilisée lors de l’édition précédente. Cet appareil Blunik RX, fourni par l’organisation, vérifie constamment la moyenne du véhicule et c’est donc celui-ci qui chronomètre réellement et à tout moment la performance du véhicule.

Le départ sera donné à partir de 16h30 le samedi 18 septembre depuis le pont de la Rotonda d’Andorre-la-Vieille, tandis que la finale de la première étape se déroulera à partir de 21h40 à Prada Casadet. Le départ de la seconde étape aura lieu à 9 heures le dimanche 19 pour se terminer à partir de 13h30, le tout sur le parking Prada Casadet.

Samedi 18 septembre 2021 (1er jour de rallye)
• 16h30 – départ d’Andorre-la-Vieille (pont de la Rotonda)
• 6 sections (3x2, 68 km), 4 diurnes et 2 nocturnes
• 21h40 – Arrivée (parking Prada Casadet) et nuitée à Andorre-la-Vieille

Dimanche 19 septembre 2021 (2ème jour de rallye)
• 09h00 – Départ d’Andorre-la-Vieille (parking Prada Casadet)
• 4 sections (2x2, 52 km), toutes diurnes
• 13h30 – Arrivée à Andorre-la-Vieille et remise des prix Finisher (Prada Casadet)

Toutes les informations sur le 50 Ral·li d’Andorra : www.ralliandorra.com

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es