18-19 de septiembre de 2021, la edición del cincuentenario será una fiesta  

El Ral.li d'Andorra cubre las 80 plazas previstas  • 11 pilotos y copilotos ganadores del rally entre los inscritos
• Extraordinaria variedad de vehículos de todas las épocas
• Andorra la Vella será epicentro de 2 importantes días de rally

ACA Esport, división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, ha publicado en el apartado correspondiente de www.ralliandorra.com, web oficial del 50 Ral·li d’Andorra, la lista de preinscritos admitidos a participar en esta prueba de regularidad para vehículos clásicos que se disputará los días 18 y 19 de septiembre de 2021.

El período de inscripción se abrió el pasado 16 de agosto y si bien estaba previsto mantenerlo hasta el 13 de septiembre, en realidad ya se ha cerrado al superarse las 80 plazas previstas. El Ral·li d’Andorra llega este año a su 50 edición y la expectación por formar parte del mismo es muy alta, una tendencia habitual en los últimos años en que las plazas convocadas siempre se han cubierto rápidamente. La lista oficial de inscritos se publicará el 13 de septiembre.

Es muy destacable que entre los equipos preinscritos figuran 11 pilotos o copilotos laureados en ediciones anteriores, lo que otorgará al rally un interesante toque histórico. El más notable de los equipos preinscritos es el que forman Gerard de la Casa-Àngel Rodríguez, que participarán con el espectacular Renault 5 Maxi Turbo con el que vencieron la versión de velocidad de 1993. De la Casa ganó el Rally d’Andorra en tres ocasiones.

Otra figura destacada es Carles Santacreu, dos veces ganador del rally, en esta ocasión haciendo equipo con su hijo Guillem en una réplica del Opel Ascona i2000 que condujo en la década de los 80 junto con su hermano Antoni. Precisamente Antoni también está preinscrito como copiloto de su esposa Gemma Oliveras, en un Porsche 911S. Otro copiloto vencedor del Rally d’Andorra tomará la salida, en este caso como piloto: Jordi Gomà, que acompañó a Ferran Urteu en una de sus tres victorias en el rally andorrano. Gomà conducirá un Renault 5 GT Turbo.

En el apartado de regularidad los ganadores que han formalizado la inscripción son dos dobles campeones: Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2) y José Manuel López-Daniel Robledillo (Volkswagen Scirocco GTi). Defenderán la victoria de hace un año Joan Carrancà-Laura Carrancà (Volkswagen Golf GTI) y también estarán presentes los ganadores de 2008, Josep Morera-Oriol Morera (Seat 127).

En la lista de preinscritos están representadas un total de 15 marcas, las que más BMW, Porsche y Renault, curiosamente las tres con el mismo número de coches: 14. Además del Maxi Turbo de Gerard de la Casa destacan diversas máquinas originales de alto valor histórico, como un Porsche 356 C de 1963 (Javier Franco), un Porsche 911 Carrera RS 3.0 de 1974 (Carlos Beltrán), un Lancia Fulvia HF 1600 de 1971 (Xavier Navas), etc. De gran relevancia son asimismo una unidad Lancia Stratos réplica, dos Alpine-Renault 1600 S, un Volkswagen 1303, numerosos Porsche, Lancia y BMW, etc.

La prueba tendrá su núcleo central en Andorra la Vella, en el habitual parque de vehículos Prada Casadet, mientras que la salida oficial se dará en el Pont de la Rotonda. La base de carrera estará situada en el Comú d’Andorra la Vella. La prueba tendrá como particularidad que todos los participantes utilizarán el mismo sistema de medición Blunik RX, la nueva modalidad de hacer regularidad ya utilizada en la pasada edición.

--

18-19 de setembre de 2021, l'edició del cinquantenari serà una festa

El Ral·li d’Andorra cobreix les 80 places previstes

• 11 pilots i copilots guanyadors del ral·li entre els inscrits
• Extraordinària varietat de vehicles de totes les èpoques
• Andorra la Vella serà epicentre de 2 importants dies de ral·li

ACA Esport, divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha publicat en l'apartat corresponent de www.ralliandorra.com, web oficial del 50 Ral·li d’Andorra, la llista de preinscrits admesos a participar en aquesta prova de regularitat per a vehicles clàssics que es disputarà els dies 18 i 19 de setembre de 2021.

El període d'inscripció es va obrir el passat 16 d'agost i si bé estava previst mantenir-ho fins al 13 de setembre, en realitat s'ha tancat abans d’hora en superar-se les 80 places previstes. El Ral·li d’Andorra arriba enguany a la seva 50a edició i l'expectació per formar-ne part és molt alta, una tendència habitual els últims anys en què les places convocades sempre s'han cobert ràpidament. La llista oficial d'inscrits es publicarà el 13 de setembre.

És molt destacable que entre els equips preinscrits hi figuren 11 pilots o copilots llorejats en edicions anteriors, que atorgarà al ral·li un interessant toc històric. El més notable dels equips preinscrits és el que formen Gerard de la Casa-Àngel Rodríguez, que participaran amb l'espectacular Renault 5 Maxi Turbo amb el qual van vèncer la versió de velocitat de 1993. De la Casa va guanyar el Ral·li d’Andorra en tres ocasions.

Una altra figura destacada és Carles Santacreu, dues vegades guanyador del ral·li, en aquesta ocasió fent equip amb el seu fill Guillem en una rèplica de l'Opel Ascona i2000 que va conduir en la dècada dels 80 juntament amb el seu germà Antoni. Precisament l’Antoni està també preinscrit com a copilot de la seva esposa Gemma Oliveras en un Porsche 911S. Un altre copilot vencedor del Ral·li d’Andorra prendrà la sortida, en aquest cas com a pilot: Jordi Gomà, que va acompanyar Ferran Urteu en una de les seves tres victòries en el ral·li andorrà. Gomà conduirà un Renault 5 GT Turbo.

En l'apartat de regularitat els guanyadors que han formalitzat la inscripció són dos dobles campions: Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2) i José Manuel López-Daniel Robledillo (Volkswagen Scirocco GTi). Defensaran la victòria de fa un any Joan Carrancà-Laura Carrancà (Volkswagen Golf GTI) i també seran presents els guanyadors de 2008, Josep Morera-Oriol Morera (Seat 127).

En la llista de preinscrits hi ha representades un total de 15 marques, les que més BMW, Porsche i Renault, curiosament les tres amb el mateix nombre de cotxes: 14. A més del Maxi Turbo de Gerard de la Casa destaquen diverses màquines originals d'un alt valor històric, com un Porsche 356 C de 1963 (Javier Franco), un Porsche 911 Carrera RS 3.0 de 1974 (Carlos Beltrán), un Lancia Fulvia HF 1600 de 1971 (Xavier Navas), etc. De gran rellevància són també una unitat Lancia Stratos rèplica, dos Alpine-Renault 1600 S, un Volkswagen 1303, nombrosos Porsche, Lancia i BMW, etc.

La prova tindrà el seu nucli central a Andorra la Vella, en l'habitual parc de vehicles Prada Casadet, mentre que la sortida oficial es donarà en el Pont de la Rotonda. La base de la cursa estarà situada en el Comú d’Andorra la Vella. La prova tindrà com a particularitat que tots els participants faran servir el mateix sistema de mesurament Blunik RX, la nova modalitat de fer regularitat ja utilitzada en la passada edició.

--

Les 18-19 septembre 2021, l’édition du cinquantième anniversaire sera à la fête

Les 80 places prévues du Ral·li d’Andorra sont couvertes

• 11 pilotes et copilotes vainqueurs du rallye figurent parmi les inscrits
• Une variété extraordinaire de véhicules de toute époque
• Andorre-la-Vieille sera l’épicentre de 2 jours importants de rallye

Dans la section correspondante du site officiel du 50 Ral·li d’Andorra, www.ralliandorra.com, l’ACA Esport, la division sportive de l’Automòbil Club d’Andorra, a publié la liste des pré-engagés admis à participer à ce rallye de régularité pour véhicules classiques, lequel sera disputé les 18 et 19 septembre 2021.

La période d’engagement a été ouverte le 16 août dernier et bien qu’il était prévu de la maintenir jusqu’au 13 septembre, elle a en fait été fermée une fois dépassées les 80 places prévues pour disputer le rallye. Le Ral·li d’Andorra arrive cette année à sa 50ème édition et l’intérêt de faire partie de celui-ci est très élevé, à l’image de la tendance de ces dernières années au cours desquelles les places destinées ont rapidement été couvertes. La liste officielle des engagés sera publiée le 13 septembre.

Il faut souligner que parmi les équipages pré-engagés, figurent 11 pilotes et copilotes récompensés lors des précédentes éditions, ce qui octroie au rallye une touche historique intéressante. L’équipage le plus remarquable parmi les pré-engagés est celui formé par Gerard de la Casa-Àngel Rodríguez, qui participera avec la spectaculaire Renault 5 Maxi Turbo avec laquelle ils remportèrent la version de vitesse de 1993. De la Casa a remporté le Rallye d’Andorre à trois reprises.

Une autre figure importante est Carles Santacreu, deux fois vainqueur du rallye, cette fois-ci faisant équipe avec son fils, Guillem, au volant d’une réplique de l’Opel Ascona i2000 qu’il conduisit dans les années 80 aux côtés de son frère, Antoni. Ce dernier, quant à lui, est pré-engagé avec pour copilote son épouse, Gemma Oliveras sur une Porsche 911S. Un autre copilote vainqueur du Rallye d’Andorre prendra le départ, mais au volant cette fois-ci : Jordi Gomà, qui fut copilote de Ferran Urteu pour l’une de ses trois victoires sur le rallye andorran. Gomà conduira une Renault 5 GT Turbo.

Dans la section de régularité, les vainqueurs ayant concrétisé leur engagement sont deux double-champions : Tere Armadans-Anna Vives (Porsche 911 Carrera 3.2) et José Manuel López-Daniel Robledillo (Volkswagen Scirocco GTi). Joan Carrancà-Laura Carrancà (Volkswagen Golf GTI) défendront leur victoire de l’année dernière et les vainqueurs de 2008, Josep Morera-Oriol Morera (Seat 127), seront également présents.

Au total, 15 marques sont représentées sur la liste de pré-engagés, notamment BMW, Porsche et Renault, qui, curieusement, ont toutes trois le même nombre de voitures : 14. En plus de la Maxi Turbo de Gerard de la Casa, on remarque différents bolides d’une grande valeur historique comme une Porsche 356 C de 1963 (Javier Franco), une Porsche 911 Carrera RS 3.0 de 1974 (Carlos Beltrán), une Lancia Fulvia HF 1600 de 1971 (Xavier Navas), etc. Par ailleurs, une réplique Lancia Stratos, différentes Alpine-Renault 1600 S, Volkswagen 1303, une multitude de Porsche, Lancia et BMW, etc. présentent également un grand intérêt.

L’épreuve aura son siège central à Andorre-la-Vieille, dans l’habituel parc de véhicules Prada Casadet, tandis que le départ officiel sera donné sur le Pont de la Rotonda. La base de la course sera située à la Comú d’Andorre-la-Vieille. La particularité de l’épreuve consistera à ce que tous les participants utiliseront le même système de mesure Blunik RX, la nouvelle modalité pour régularité déjà utilisé lors de la dernière édition.

 

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es