El ANDORRA WINTER RALLY publica el reglamento • Después de un año de pausa, vuelve el 19 de diciembre el rally de invierno del ACA
• Podrán participar 60 equipos con vehículos de competición de 2 ruedas motrices
• Las inscripciones quedarán abiertas a partir del lunes 8 de noviembre
• La carretera del Coll d’Ordino será de nuevo el núcleo deportivo de la prueba

ACA Esport, la división deportiva del Automòbil Club d’Andorra, ha publicado en www.winterrallyandorra.com el reglamento con que se regirá la que será sexta edición del ANDORRA WINTER RALLY, la prueba invernal de regularidad para clásicos en carretera cerrada que este año 2021 se correrá el domingo 19 de diciembre. A pesar de que el recorrido y el programa exacto se publicará más adelante, la prueba mantendrá el mismo itinerario de las últimas ediciones disputadas, que son tres pasadas diurnas a los tramos Ordino y Canillo, en realidad la misma carretera CS-340 que corona el Coll d’Ordino, a 1.980 metros sobre el nivel del mar, aunque en los dos sentidos.

Las 6 especiales de regularidad controlada supondrán 56 km (de los 205 totales de que consta la prueba) y con toda seguridad buena parte de ellos cubiertos de nieve o hielo, característica que ha hecho de este rally una referencia en la especialidad. Después de las verificaciones que se harán por la tarde del sábado 18 de diciembre en el aparcamiento Camp de la Tenada de Ordino, la salida del primer participante se prevé que tenga lugar a partir de las 9 horas del domingo 19 desde este mismo lugar. La llegada será a partir de las 16 horas. La base del ANDORRA WINTER RALLY estará ubicada en la Sala La Buna, de Ordino.

Los vehículos admitidos son los de competición de dos ruedas motrices y con motor atmosférico, sin turbocompresor, distribuidos en tres categorías según el año de fabricación (hasta 1969, hasta 1975 y hasta 1981) y en tres clases según la cilindrada (hasta 1.300cc, hasta 2.000cc y superiores a 2.001cc). Este punto de los vehículos admitidos es una de las grandes novedades de esta edición del ANDORRA WINTER RALLY, un rally innovador que también quiere serlo devolviendo el protagonismo a los vehículos de competición que en cierto modo son la esencia de la especialidad. La prueba reserva espacio por un máximo de 60 equipos participantes.

El ANDORRA WINTER RALLY cuenta de nuevo con la colaboración del Comú d’Ordino y de Canillo, así como el patrocinio de Andorra Sotheby's International Realty, empresa afiliada a la prestigiosa marca Sotheby's International Realty® dedicada a la compraventa de propiedades en el País de los Pirineos.

Todos los participantes con Blunik RX
Por segunda vez, todos los participantes utilizarán el mismo sistema “Regularity Experience” (tanto las medias de regularidad como el cronometraje) aportado por Blunik, que equipará a todos los equipos con el dispositivo Blunik RX. Desde el principio, pilotos y copilotos podrán seguir la regularidad de una manera muy fácil, solo atendiendo las sencillas indicaciones que ofrezca el aparato, manteniendo así la media estipulada a lo largo de cada tramo con la ayuda de una luz led azul, indicador que señala al equipo que mantiene el ritmo adecuado.

Un palmarés corto pero de prestigio
El ANDORRA WINTER RALLY nació el 2014 y su primera edición la ganó el equipo francés Henri Trautmann-Joel Fritz (Lancia Beta HPE 2000). El 2015 y 2016 los triunfadores fueron Carles Fortuny-Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé y Lancia Delta HF 4WD); en 2017 la victoria se la llevaron José Manuel López-Gerard Ferrer (VW Golf GTi) y en 2019, después de que en 2018 la prueba fuera cancelada por falta de nieve suficiente, el primer lugar fue para Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo). En 2020 no se hizo a causa de la pandemia.

--

L’ANDORRA WINTER RALLY publica el reglament

• Després d’un any de pausa, torna el 19 de desembre el ral·li d’hivern de l’ACA
• Podran participar 60 equips amb vehicles de competició de 2 rodes motrius
• Les inscripcions quedaran obertes a partir del dilluns 8 de novembre
• La carretera del Coll d’Ordino serà de nou el nucli esportiu de la prova

ACA Esport, la divisió esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, ha publicat a www.winterrallyandorra.com el reglament amb què es regira la que serà sisena edició de l’ANDORRA WINTER RALLY, la prova hivernal de regularitat per a clàssics en carretera tancada que enguany es correrà el diumenge 19 de desembre. Tot i que el recorregut i el programa exacte es publicarà més endavant, la prova mantindrà el mateix itinerari de les últimes edicions disputades, que són tres passades diürnes als trams Ordino i Canillo, en realitat la mateixa carretera CS-340 que corona el Coll d’Ordino, a 1.980 metres sobre el nivell del mar, tot i que en els dos sentits.

Les 6 especials de regularitat controlada suposaran 56 km (dels 205 totals de què consta la prova) i amb tota seguretat bona part d’ells coberts de neu o gel, característica que ha fet d’aquest ral·li una referència en la especialitat. Després de les verificacions que es faran per la tarda del dissabte 18 de desembre a l’aparcament Camp de la Tenada d’Ordino, la sortida del 1r participant es preveu que tingui lloc a partir de les 9 hores del diumenge 19 des d’aquest mateix indret. L'arribada serà a partir de les 16 hores. La base de l’ANDORRA WINTER RALLY estarà ubicada a la Sala La Buna, d’Ordino.

Els vehicles admesos són els de competició de dues rodes motrius i amb motor atmosfèric, sense turbocompressor, distribuïts en tres categories segons l’any de fabricació (fins a 1969, fins a 1975 i fins a 1981) i en tres classes segons la cilindrada (fins a 1.300cc, fins a 2.000cc i superiors a 2.001cc). Aquest punt dels vehicles admesos és una de les grans novetats d’aquesta edició de l’ANDORRA WINTER RALLY, un ral·li innovador que també vol ser-ho retornant el protagonisme als vehicles de ral·li que en certa manera són l’essència de la especialitat. La prova reserva espai per a un màxim de 60 equips participants.

L’ANDORRA WINTER RALLY compta de nou amb la col·laboració del Comú d’Ordino i de Canillo, així com el patrocini d’Andorra Sotheby’s International Realty, empresa afiliada a la prestigiosa marca Sotheby's International Realty® dedicada a la compravenda de propietats al País dels Pirineus.

Tots els participants amb Blunik RX
Per segona vegada, tots els participants utilitzaran el mateix sistema “Regularity Experience” (tant les mitjanes de regularitat com el cronometratge) aportat per Blunik, que equiparà a tots els equips amb el dispositiu Blunik RX. Des de bon principi, pilots i copilots podran seguir la regularitat d'una manera molt fàcil, només atenent les senzilles indicacions que ofereixi l'aparell, mantenint així la mitjana estipulada al llarg de cada tram amb l'ajuda d'un llum led blau, indicador de que l'equip manté el ritme adequat.

Un palmarès curt però de prestigi
L'ANDORRA WINTER RALLY va néixer el 2014 i la seva primera edició la va guanyar l’equip francès Henri Trautmann-Joel Fritz (Lancia Beta HPE 2000). El 2015 i 2016 els triomfadors van ser Carles Fortuny-Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé i Lancia Delta HF 4WD); el 2017 la victòria se la van endur José Manuel López-Gerard Ferrer (VW Golf GTi) i el 2019, després que el 2018 la prova fos cancel·lada per falta de neu suficient, el primer lloc va ser per a Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo). El 2020 no es va fer a causa de la pandèmia.

--

L’ ANDORRA WINTER RALLY publie le règlement

• Après une année de pause, le rallye d’hiver de l’ACA revient le 19 décembre
• 60 équipages pourront y participer avec différents véhicules de compétition à 2 roues motrices
• L’ouverture des engagements se fera à partir de lundi 08 novembre
• La route du Col d'Ordino sera à nouveau le centre sportif de l’épreuve

Sur le site www.winterrallyandorra.com, l’ACA Esport, la division sportive de l’Automòbil Club d’Andorra a publié le règlement qui sera appliqué à celle qui sera la sixième édition de l’ANDORRA WINTER RALLY, l’épreuve hivernale de régularité pour voitures classiques sur route fermée qui, cette année, sera disputée le dimanche 19 décembre 2021. Bien que le parcours et le programme exact ne soient pas encore publiés, l’épreuve maintiendra le même itinéraire que celui des dernières éditions disputées, à savoir, trois passages diurnes sur les sections Ordino et Canillo, en réalité la même route CS-340 en haut du Col d'Ordino, à 1 980 mètres d’altitude, mais dans les deux sens.

Les 6 spéciales de régularité contrôlée représenteront 56 km (sur les 205 au total que comporte l’épreuve) et une bonne partie d’entre eux sera assurément recouverte de neige ou de glace, l’une des caractéristiques ayant contribué à faire de ce rallye une référence dans la spécialité. Après les vérifications qui seront effectuées le samedi 18 décembre dans l’après-midi sur le parking Camp de la Tenada à Ordino, il est prévu que le départ du premier participant se fasse à partir de 9 heures le dimanche 19 en ce même lieu. L’arrivée se fera à partir de 16 heures. La base de l’ANDORRA WINTER RALLY sera située dans la Sala La Buna, à Ordino.

Les véhicules admis sont ceux de compétition à deux roues motrices et avec moteur atmosphérique, sans turbocompresseur, répartis en trois catégories selon l’année de fabrication (jusqu’à 1969, jusqu’à 1975 et jusqu’à 1981) et en trois catégories selon la cylindrée (jusqu’à 1.300cc, jusqu’à 2.000cc et supérieures à 2.001cc). Ce point concernant les véhicules admis est l’une des grandes nouveautés de cette édition de l’ANDORRA WINTER RALLY, un rallye innovant qui souhaite également l’être en donnant toute l’importance aux véhicules de compétition qui sont en quelque sorte l’essence même de la spécialité. L’épreuve réserve un espace pour un maximum de 60 équipages engagés.

L’ANDORRA WINTER RALLY compte à nouveau sur la collaboration du Comú d’Ordino et de Canillo, ainsi que sur le sponsoring de Andorra Sotheby's International Realty, une entreprise affiliée à la prestigieuse marque Sotheby's International Realty® dédiée à l’achat-vente de propriétés dans le Pays des Pyrénées.

Tous les participants avec Blunik RX
Pour la seconde fois, tous les participants utiliseront le même système “Regularity Experience” (aussi bien pour les moyennes de régularité que pour le chronométrage) apporté par Blunik, qui équipera tous les équipages du dispositif Blunik RX. Dès le départ, les pilotes et copilotes pourront suivre la régularité de manière très facile, seulement en suivant les simples indications proposées par l’appareil, conservant ainsi la moyenne stipulée tout au long de chaque section avec l’aide de la lumière led bleue, l’indicateur qui signale à l’équipage que le rythme adéquat est maintenu.

Un palmarès court mais de prestige
L’ANDORRA WINTER RALLY est né en 2014 et sa première édition fut remportée par l’équipage français Henri Trautmann-Joel Fritz (Lancia Beta HPE 2000). En 2015 et 2016 les vainqueurs furent Carles Fortuny-Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé et Lancia Delta HF 4WD); en 2017 la victoire fut remportée par José Manuel López-Gerard Ferrer (VW Golf GTi) et en 2019, après annulation de l’épreuve faute de neige suffisante, Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo) se hissèrent à la première place. Celle de 2020 n’eut pas lieu en raison de la pandémie.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es