Salou volverá a ser el núcleo central del Rally Catalunya Històric • 8 y 9 de abril, 6ª edición puntuable para el Campeonato de Catalunya
• Abiertas las inscripciones hasta el día 31 de marzo

La sexta edición del Rally Catalunya Històric, competición de regularidad para automóviles clásicos que desde 2017 organiza ininterrumpidamente el RACC y que se disputará este año los días 8 y 9 de abril, ha presentado su cartel oficial. En esta edición el Rally Catalunya Històric cuenta con el patrocinio de la marca de neumáticos Pirelli, que este año celebra los 150 años de existencia.

Esta prueba, una de las pocas que en los últimos dos años ha podido disputarse a pesar de la pandemia, volverá a tener la salida y la llegada diarias en Salou, la auténtica capital de los rallies al ser la sede de dos grandes pruebas: El rally de velocidad para vehículos de última generación y el de regularidad para automóviles clásicos con pedigrí. La prueba será puntuable por segunda vez consecutiva para el Campeonato de Cataluña de Regularidad para Clásicos y Legend.

El itinerario está prácticamente definido y tendrá un recorrido aproximado de 150 kilómetros de regularidad controlada en carretera cerrada, de los cerca de 450 de que constará el itinerario. Cómo en las últimas ediciones, uno de los puntos más apreciados por los participantes es que el itinerario está distribuido en una buena parte de los tramos que se utilizan en el RallyRACC del Campeonato del Mundo, como son las especiales Riudecanyes, Querol, el Montmell o Pratdip. Todos los inicios y finales de etapa tendrán como epicentro el paseo Jaime I de Salou y el sábado habrá un reagrupamiento en Santa Coloma de Queralt.

La salida se dará a las 17 horas del viernes 8 de abril y la primera etapa se cerrará a partir de las 21.30 horas después de disputarse 3 tramos de regularidad. La segunda y última etapa se iniciará a las 9.30 horas del sábado 9 de abril y después de 7 pruebas de regularidad finalizará a las 18 horas.

El rally está abierto a participantes con vehículos construidos entre 1947 y 1995 que se inscriban en alguna de las tres modalidades convocadas: Regularidad (55 km/h), Regularidad Sport (70 km/h) y las categorías Legend RS y Legend. El precio de los derechos de inscripción es de 525 €. Toda la información actualizada del Rally Catalunya Històric se puede consultar en el web oficial de la competición: www.rallycatalunyahistoric.com.

Los ganadores de las cinco ediciones disputadas del Rally Catalunya Històric han sido Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) en 2021 y 2017; el equipo belga Ruben Maes-Michel Périn (Porsche 914/6) el 2020; Salvador Cañellas-Carles Jiménez (Seat 124 Especial 1800) en 2019; y Josep Viaplana-Carles Jiménez (Seat Ibiza 1.5 GLX) el 2018.

--

Salou tornarà a ser el nucli central del Rally Catalunya Històric

• 8 i 9 d’abril, 6a edició puntuable per al Campionat de Catalunya
• Obertes les inscripcions fins al dia 31 de març

La sisena edició del Rally Catalunya Històric, competició de regularitat per a automòbils clàssics que des de 2017 organitza ininterrompudament el RACC i que es disputarà aquest any els dies 8 i 9 d’abril, ha presentat el seu cartell oficial. En aquesta edició el Rally Catalunya Històric compta amb el patrocini de la marca de pneumàtics Pirelli, que enguany celebra els 150 anys d’existència.

Aquesta prova, una de les poques que en els darrers dos anys ha pogut disputar-se malgrat la pandèmia, tornarà a tenir la sortida i l’arribada diàries a Salou, l’autèntica capital dels ral·lis en ser la seu de dues grans proves: El ral·li de velocitat per a vehicles de darrera generació i el de regularitat per a automòbils clàssics amb pedigrí. La prova serà puntuable per segona vegada consecutiva per al Campionat de Catalunya de Regularitat per a Clàssics i Legend.

L'itinerari està pràcticament definit i tindrà un recorregut aproximat de 150 quilòmetres de regularitat controlada en carretera tancada, dels prop de 450 de què constarà l'itinerari. Com en les darreres edicions, un dels punts més apreciats pels participants és que l’itinerari està distribuït en una bona part dels trams que s'utilitzen en el RallyRACC del Campionat del Món, com són les especials Riudecanyes, Querol, el Montmell o Pratdip. Tots els inicis i finals d’etapa tindran com a epicentre el passeig Jaume I de Salou i el dissabte hi haurà un reagrupament a Santa Coloma de Queralt.

La sortida es donarà a les 17 hores del divendres 8 d’abril i la primera etapa es clourà a partir de les 21.30 hores després de disputar-se 3 trams de regularitat. La segona i darrera etapa s’iniciarà a les 9.30 hores del dissabte 9 d’abril i després de 7 proves de regularitat finalitzarà a les 18 hores.

El ral·li està obert a participants amb vehicles construïts entre 1947 i 1995 que s'inscriguin en alguna de les tres modalitats convocades: Regularitat (55 km/h), Regularitat és de 525 €. Tota la informació actualitzada del Rally Catalunya Històric es pot consultar al web oficial de la competició: www.rallycatalunyahistoric.com

Els guanyadors de les cinc edicions disputades del Rally Catalunya Històric han estat Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) els anys 2021 i 2017; l’equip belga Ruben Maes-Michel Périn (Porsche 914/6) el 2020; Salvador Cañellas-Carles Jiménez (Seat 124 Especial 1800) l’any 2019; i Josep Viaplana-Carles Jiménez (Seat Ibiza 1.5 GLX) el 2018.

--

Salou sera de nouveau le noyau central du Rally Catalunya Històric

• La 6ème édition comptabilisant pour le Championnat de Catalogne se déroulera les 8 et 9 avril.
• Les engagements sont ouverts jusqu’au 31 mars

Salou (Tarragone), le 02 mars 2022.– L’affiche officielle de la sixième édition du Rally Catalunya Històric a vient d’être présentée. Cette compétition de régularité pour véhicules classiques organisée depuis 2017 et de façon ininterrompue par le RACC, sera disputée cette année les 8 et 9 avril. Pour cette édition, le Rally Catalunya Històric compte sur le soutien de la marque de pneumatiques Pirelli, qui fête ses 150 ans d’existence cette année.

Cette épreuve est l’une des rares à avoir pu être disputée au cours de ces deux dernières années malgré la pandémie, le départ et l’arrivée se tiendront de nouveau à Salou, véritable capitale des rallyes puisqu’elle est le siège de deux grandes épreuves : Le rallye de vitesse pour véhicules de dernière génération et celui de régularité pour véhicules classiques mythiques. L’épreuve comptabilisera pour la deuxième fois consécutive pour le Championnat de Catalogne de Régularité pour Classiques et Legend.

L’itinéraire est quasiment défini et aura un parcours d’environ 150 kilomètres de régularité contrôlée sur route fermée, sur un total de 450 km composant l’itinéraire. Comme lors des dernières éditions, l’un des points les plus appréciés par les participants est le fait que l’itinéraire soit réparti sur une bonne partie des sections utilisées lors du RallyRACC du Championnat du Monde, telles que les spéciales Riudecanyes, Querol, el Montmell ou Pratdip. La place centrale des départs et arrivées d’étapes sera le Passeig Jaime I de Salou et un regroupement est prévu le samedi à Santa Coloma de Queralt.

Le départ sera donné à 17h le vendredi 8 avril et la première étape prendre fin à partir de 21h30 après avoir disputé 3 spéciales de régularité. Le départ de la seconde et dernière étape sera donné à 09h30 le samedi 9 avril et prendra fin après 7 étapes de régularité.

Le rallye est ouvert aux participants avec des véhicules construits entre 1947 et 1995 engagés sous l’une des trois modalités convoquées : Régularité (55 km/h), Régularité Sport (70 km/h) et les catégories Legend RS et Legend. Les droits d’engagement sont de 525 €. Toute l’information mise-à-jour du Rally Catalunya Històric peut être consultée sir le site internet officiel de la compétition : www.rallycatalunyahistoric.com.

Les vainqueurs des cinq éditions disputées du Rally Catalunya Històric furent Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 911 SC) en 2021 et 2017; l’équipage belge Ruben Maes-Michel Périn (Porsche 914/6) en 2020; Salvador Cañellas-Carles Jiménez (Seat 124 Special 1800) en 2019; et Josep Viaplana-Carles Jiménez (Seat Ibiza 1.5 GLX) en 2018.

Mailchimp

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es