El plazo permanecerá abierto hasta el 9 de junio 

Arinsal 2022 abre el período de inscripción ACA Esportiva abrirá el próximo 16 de mayo el período de inscripción para la Subida Arinsal 2022, 4ª prueba puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División que se celebrará los días 18 y 19 de junio. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves 9 de junio. Junto al formulario de inscripción ya disponible también está el reglamento deportivo de la carrera, todo ello en la web oficial www.pujadaandorra.com

Podrán participar en la Subida Arinsal 2022 los vehículos que se ajusten a las categorías Sport (Serie A, abiertos) y Producción (Serie B, cerrados), según la reglamentación del campeonato francés. Cualquier máquina que no cumpla esta normativa podrá competir en una categoría creada especialmente por el Automòbil Club d’Andorra, la ‘Serie Nacional’, que permite que monoplazas, biplazas, GT, turismos o vehículos clásicos de cualquier tipo puedan participar en Arinsal, con clasificaciones y premios específicos para ellos.

Además de ser puntuable para el Campeonato de Francia de Montaña 2ª División en sus categorías Sport, Producción y Femenino, Arinsal 2022 también lo será para la Copa de Francia de Montaña (con coeficiente 3 de cara a la final de la Copa de septiembre) y para la ‘Ligue Occitanie Méditerranée du Sport Automobile’, campeonato del sur de Francia para el que puntúan las carreras de montaña y de otras especialidades que se celebran en la zona.

La primera prueba puntuable del Campeonato de Francia de Montaña 2ª División será la subida Teurses Thereval-Agneaux (Normandía), los días 14 y 15 de mayo. La de Arinsal será la 4ª de las 8 carreras puntuables de que consta el calendario. Los ganadores de la pasada edición fueron en la Serie A el piloto francés Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), mientras que en la Serie B venció el piloto andorrano Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R).

Fin de semana con 7 subidas
Después de las verificaciones del viernes 17, la actividad deportiva de Arinsal 2022 se iniciará a las 10 de la mañana del sábado 18 con los primeros ensayos libres no cronometrados. A continuación tendrán lugar dos subidas de entrenamientos oficiales cronometrados y a las 15 horas la primera subida de carrera.

El domingo 19 el día arrancará a las 9 horas con otra subida de entrenamientos libres (Warm-Up) seguida de dos subidas de carrera, a las 10 y a las 12 horas. A continuación, en la salida de la prueba se establecerá el primer podio de vencedores absolutos y una hora más tarde, en el parque de Arinsal, se distribuirán los premios a los participantes mejor clasificados.

Además de los correspondientes trofeos y premios en metálico para los primeros clasificados del campeonato francés, se entregarán trofeos a los mejores de la Serie Nacional. Además, el piloto que consiga el mejor tiempo scratch de todos los participantes se hará acreedor del preciado Trofeu Joan Vinyes, instituido en honor del que fuera destacado piloto andorrano de montaña y responsable en su día de la comisión deportiva del ACA.

----------------------------------------

Arinsal 2022 obre el període d’inscripció

El termini romandrà obert fins al 9 de juny

ACA Esportiva obrirà el pròxim 16 de maig el període d'inscripció per a la Pujada Arinsal 2022, 4a prova puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió que se celebrarà els dies 18 i 19 de juny. El termini d'inscripció romandrà obert fins al dijous 9 de juny. Al costat del formulari d'inscripció ja disponible també hi ha el reglament esportiu de la cursa, tot això en la web oficial www.pujadaandorra.com

Podran participar en la Pujada Arinsal 2022 els vehicles que s'ajustin a les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), segons la reglamentació del campionat francès. Qualsevol màquina que no compleixi aquesta normativa podrà competir en una categoria creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra, la ‘Sèrie Nacional’, que permet que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol tipus puguin participar a Arinsal, amb classificacions i premis específics per a ells.

A més de ser puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió en les seves categories Sport, Producció i Femení, Arinsal 2022 també ho serà per a la Copa de França de Muntanya (amb coeficient 3 de cara a la final de la Copa de setembre) i per a la ‘Ligue Occitanie Méditerranée du Sport Automobile’, campionat del sud de França per al qual puntuen les curses de muntanya i d'altres especialitats que se celebren en la zona.

La primera prova puntuable del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió serà la pujada Teurses Thereval-Agneaux (Normandia), els dies 14 i 15 de maig. La d'Arinsal serà la 4a de les 8 curses puntuables de què consta el calendari. Els guanyadors de la passada edició van ser en la Sèrie A el pilot francès Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), mentre que en la Sèrie B va vèncer el pilot andorrà Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R).

Cap de setmana amb 7 pujades
Després de les verificacions del divendres 17, l'activitat esportiva d'Arinsal 2022 s'iniciarà a les 10 del matí del dissabte 18 amb els primers assajos lliures no cronometrats. A continuació tindran lloc dues pujades d'entrenaments oficials cronometrats i a les 15 hores la primera pujada de cursa.

El diumenge 19 el dia arrencarà a les 9 hores amb una altra pujada d'entrenaments lliures (Warm-Up) seguida de dues pujades de cursa, a les 10 i a les 12 hores. A continuació, en la sortida de la prova s'establirà el primer podi de vencedors absoluts i una hora més tard, al parc d'Arinsal, es distribuiran els premis als participants més ben classificats.

A més dels corresponents trofeus i premis en metàl·lic per als primers classificats del campionat francès, es lliuraran trofeus als millors de la Sèrie Nacional. A més, el pilot que aconsegueixi el millor temps escratx de tots els participants es farà creditor del preuat Trofeu Joan Vinyes, instituït en honor del que va ser destacat pilot andorrà de muntanya i responsable en el seu moment de la comissió esportiva de l’ACA.

---------------------------------------

La période d’engagement est ouverte pour Arinsal 2022

Le délai restera ouvert jusqu’au 9 juin

L’ACA Esportiva ouvrira le 16 mai prochain la période d’engagement pour la Course de côte Arinsal 2022, 4ème épreuve comptabilisant pour le Championnat de France de la Montagne 2e division qui se déroulera les 18 et 19 juin. La période d'inscription restera ouverte jusqu'au jeudi 9 juin. En plus du formulaire d'inscription, le règlement sportif de la course est également disponible sur le site officiel www.pujadaandorra.com

Les véhicules, qui, selon la règlementation du championnat français, sont conformes aux catégories Sport (Série A, ouverts) et de Production (Série B, fermés) pourront participer à la Course de côte Arinsal 2022. Les bolides qui ne sont pas conformes à ce règlement peuvent concourir dans une catégorie spécialement créée par l'Automòbil Club d'Andorre : la « Série Nationale ». Celle-ci permet aux monoplaces, biplaces, GT, voitures de tourisme ou véhicules classiques en tout genre de participer à Arinsal et ce, avec des classements et des prix spécifiques.

En plus de comptabiliser pour le Championnat de France de la Montagne 2e division dans les catégories Sport, Production et Féminin, Arinsal 2022 le sera également pour la Coupe de France de Montagne (avec un coefficient 3 en vue de la finale de la Coupe de septembre) et pour la « Ligue Occitanie Méditerranée du Sport Automobile », championnat du sud de la France pour lequel comptabilisent les courses de montagne et autres spécialités qui se déroulent dans la région.

La première épreuve comptabilisant du Championnat de France de la Montagne 2e division sera la course de côte Teurses Thereval-Agneaux (Normandie), les 14 et 15 mai. Celle d’Arinsal sera la 4ème sur les 8 courses comptabilisant dont est composé le calendrier. Les vainqueurs de la dernière édition furent, pour la Série A, le pilote français Kevin Petit (Norma M20FC-BMW), alors que pour la Série B, ce fut le pilote andorran Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) qui remporta la victoire.

Un weekend avec 7 montées
Après les vérifications du vendredi 17, l’activité sportive d’Arinsal 2022 débutera à 10 heures du matin le samedi 18 avec les premiers essais libres non chronométrés. Ensuite auront lieu deux montées d’essais officiels chronométrés et à 15 heures, la première montée de la course.

Le dimanche 19 démarrera à 9 heures avec une autre montée d’essais libres (Warm-Up) suivie de deux montées de course, à 10 et 12 heures. Après le départ de l’épreuve, le premier podium sera établi avec les vainqueurs absolus et une heure plus tard, au sein du parc d’Arinsal, les prix seront distribués aux participants les mieux qualifiés.

En plus des trophées correspondants et des prix en espèces pour les premiers du championnat de France, des trophées seront décernés aux meilleurs de la Série nationale. En outre, le pilote ayant réalisé le meilleur temps scratch parmi tous les participants recevra le très prisé Trophée Joan Vinyes, créé en l'honneur de celui qui fut l'illustre pilote de montagne andorran et ancien responsable de la commission sportive de l'ACA.

Raimon d'Abadal, 29 • 08500 Vic | 938 852 256 | jas@jas.es